Autorzy:
Anna Grabińska-Łoniewska
Edward Siński

Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych

W książce zostały scharakteryzowane mikroorganizmy chorobotwórcze i oportunistycznie chorobotwórcze przenoszone przez systemy dystrybucji wody, w tym bakterie, grzyby mikroskopowe, wirusy i pierwotniaki nie uwzględniane w rutynowych badaniach jakości wody. Scharakteryzowano ich morfologię, fizjologię, cykle rozwojowe, epidemiologię i przeżywalność w środowisku. Dane te, w zamyśle autorów, stanowić mogą podstawę do oceny zagrożenia środowiska wodnego tymi mikroorganizmami oraz podjęcie prób ograniczenia ich rozwoju w systemach dystrybucji wody.

Przedstawiono również systemy dystrybucji wody jako swoiste ekosystemy wodne. W nich biocenoza funkcjonuje w ścisłej zależności od warunków abiotycznych kształtowanych w dużym stopniu przez inżynierów projektujących sieć wodociągową i technologię uzdatniania wody oraz dozorujących eksploatację sieci.

Książka ta ma przede wszystkim służyć jako materiał naukowy, uzupełniający wiedzę w podanym wyżej zakresie studentom oraz pracownikom naukowym uniwersytetów, akademii rolniczych i uczelni technicznych. Jest również przeznaczona osobom zatrudnionym w laboratoriach badawczych, a także inżynierom zajmujących się projektowaniem sieci wodociągowej, technologii uzdatniania wody oraz eksploatacją systemów dystrybucji wody przeznaczonej do celów komunalnych.
1. WSTĘP

2. MIKROBIOLOGICZNE WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY

3. MIKROORGANIZMY CHOROBOTWÓRCZE I POTENCJALNIE CHOROBOTWÓRCZE PRZENOSZONE PRZEZ SYSTEMY DYSTRYBUCJI WODY
3.1. Bakterie
3.2. Grzyby mikroskopowe
3.3. Wirusy
3.4. Pierwotniaki (Protista)

4. SYSTEMY WODOCIĄGOWE JAKO SPECYFICZNE ŚRODOWISKO WYSTĘPOWANIA MIKROORGANIZMÓW CHOROBOTWÓRCZYCH I POTENCJALNIE CHOROBOTWÓRCZYCH ORAZ TZW. ORGANIZMÓW UCIĄŻLIWYCH
4.1. Czynniki abiotyczne warunkujące przeżywanie i rozwój mikroorganizmów w sieci wodociągowej
4.2. Charakterystyka głównych siedlisk mikroorganizmów w sieci wodociągowej
4.2.1. Toń (faza) wodna
4.2.2. Biofilm
4.2.3. Osady wewnątrzrurowe
4.3. Występowanie tzw. organizmów uciążliwych w sieci wodociągowej

5. PROBLEMY ZWIĄZANE Z MONITOROWANIEM STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ BAKTERIAMI CHOROBOTWÓRCZYMI I POTENCJALNIE CHOROBOTWÓRCZYMI

6. WYSTĘPOWANIE I MONITORING ZANIECZYSZCZENIA EKOSYSTEMÓW WODNYCH I SIECI WODOCIĄGOWEJ PIERWOTNIAKAMI PATOGENICZNYMI
6.1. Zanieczyszczenia ekosystemów wodnych przez formy dyspersyjne patogenicznych pierwotniaków i ich monitoring
6.2. Biologiczne zanieczyszczenia różnych rodzajów wód
6.3. Monitoring źródeł biologicznego zanieczyszczenia wód pasożytniczymi pierwotniakami
6.3.1. Monitoring skażenia wody formami inwazyjnymi pasożytów w strefie ochronnej źródła i ujęcia wody.
6.3.2. Zabezpieczanie strefy ochronnej źródła wody
6.3.3. Monitoring skażenia wody pitnej w procesie uzdatniania podczas jej dystrybucji siecią wodociągową
6.4. Metody usuwania pierwotniaków patogenicznych z wody w procesie jej uzdatniania w SUW
 
Autorzy: Anna Grabińska-Łoniewska, Edward Siński

Recenzenci: prof. dr hab. Bożena Moskwa, prof. dr hab. Zdzisław Markiewicz

Wydanie: pierwsze 

Rok wydania: 2010

ISBN: 978-83-60956-11

Ilość stron: 256

Wydawca: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Format książki:  wersja cyfrowa (dostęp online)