REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DOKONYWANYCH W RAMACH SERWISU  INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI

(dalej również: "Regulamin")

§ 1. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki aktywacji i korzystania z Konta, oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.

 1. Usługodawca/Sprzedawca – Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. ul. Olchowa 67 B,  05-509 Józefosław zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000140484, NIP: 8512473094, numer telefonu: 22 8773188, adres poczty elektronicznej: wydawnictwo@seidel-przywecki.pl,
 2. Klient/Konsument– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność́ prawną, korzystania z Serwisu, w tym w szczególności dokonywania zakupu treści internetowych,
 3. Serwis - platforma „Internetowa Biblioteka” służąca do udostępniania Konta, dostępna za pośrednictwem adresu URL: https://www.seidel-przywecki.eu/biblioteka
 4. DOK - Dział Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie lub mailowo uzyska informacje dotyczące aktywacji i prowadzenia Konta oraz funkcjonowania Serwisu. Informacje udzielane są w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00 pod numerem telefonu 22 8773188 oraz pod adresem e-mail: wydawnictwo@seidel-przywecki.pl,
 5. Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych, pozwalająca na zakup treści cyfrowych oferowanych przez Usługodawcę. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Serwisu,
 6. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta,
 7. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta,
 8. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem dostarczenia Treści Cyfrowych na rzecz Klienta zgodnie z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych,
 9. Zakup – nabycie prawa dostępu do określonych Treści Cyfrowych
 10. Pakiet – zestaw książek w postaci Treści Cyfrowych nabytych w ramach jednej transakcji
 11. Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady aktywacji i korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 12. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych - umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia w formie zakupu przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych (pojedynczo lub w Pakiecie),
 13. Treści Cyfrowe – treści/książki wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku,
 14. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Serwisie Klient musi posiadać aktywny adres e-mail,

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I ZAKUPU TREŚCI CYFROWYCH

 1. Niniejszy regulamin określa:
 1. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w tym zasady rejestracji w Serwisie „Internetowa Biblioteka”, zasady korzystania z Serwisu, zasady dostarczania treści internetowych,
 2. Warunki składania i realizowania zamówień́ na produkty dostępne w Serwisie,
 3. Zasady dokonywania płatności i ceny,
 4. Uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy,
 5. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji,

 

 1. Utworzenie Konta i rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu przez Klienta,
 2. Klient ma możliwość zmiany/korekty danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdej chwili,
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych,

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie aktywnego, działającego łącza internetowego oraz przeglądarki internetowej zgodnej z aktualnymi standardami oraz obsługą plików cookies i skryptów. Jakość i sposób wyświetlania treści mogą być zależne od jakości łącza oraz wykorzystywanej infrastruktury technicznej (sprzętu i oprogramowania).

§ 4. PRAWA AUTORSKIE

Usługodawca oświadcza iż posiada wszelkie zgody autorów na publikowanie i udostępnianie treści w postaci książek w formie cyfrowej za pomocą Serwisu „Internetowej Biblioteki”.

§ 5. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca umożliwia klientowi rejestrację w Serwisie poprzez założenie konta, która umożliwia:
 1. Wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, składanie zamówień́ z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych,
 2. Przeglądanie historii zamówień́,
 3. Dokonywanie płatności za zamówienia,
 4. Przechowywanie i udostępnianie wypożyczonych / zakupionych Treści Cyfrowych,
 1. W celu rejestracji w Serwisie należy wypełnić́ online formularz rejestracyjny, podając co najmniej adres e-mail, który jest loginem oraz hasło, a także zapoznać́ się̨ z postanowieniami niniejszego regulaminu,
 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta usługodawca na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła link z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony,
 3. Rejestracja w Serwisie, jest nieodpłatna. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Usługodawcą Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,
 4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych danych osobowych oraz ich aktualizowania w razie potrzeby,
 5. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować́ z prowadzenia konta w Serwisie i zażądać́ jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są̨ pobierane jakiekolwiek opłaty,
 6. W celu usunięcia konta Klienta z Serwisu należy skontaktować́ się̨ telefonicznie bądź́ e-mailowo z DOK. Usuniecie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Usługodawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta,
 7. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów prawa oraz naruszenia praw autorskich poprzez kopiowanie i udostępnianie treści bez zgody autora i Usługodawcy,
 8. O zamiarze zablokowania konta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

§ 6. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZOWANIA ZAMÓWIEŃ NA PRODUKTY DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. Treści podane w ramach Serwisu stanowią ofertę zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych kierowaną przez Usługodawcę do Klienta. Zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych wymaga posiadania przez Klienta Konta,
 2. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia poprzez wykonanie następujących czynności: wybór produktu/treści internetowych, wybór metody płatności, uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia faktury, potwierdzenie zamówienia, dokonanie płatności,
 3. Zamówienia na Treści Cyfrowe można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu,
 4. Zakup Treści Cyfrowych odbywa się poprzez wybranie określonej pozycji /książki lub Zestawu,  oraz opłacenie dostępu w Serwisie,
 5. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest warunkiem koniecznym przy realizacji zamówienia,
 6. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka produktów oraz modyfikacji sposobu zapłaty do czasu potwierdzenia transakcji,
 7. Potwierdzając zakup Klient akceptuje podane przez Usługodawcę ceny produktów,
 8. W momencie potwierdzenia i złożenia Zamówienia oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy ze Sprzedawcą/Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowej uznaje się za zawartą,
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych,
 10. Zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet,
 11. Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych jest zawierana w ramach Serwisu w języku polskim.

§ 7. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I CENY

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany i aktualizowania cen Treści Cyfrowych zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Treści Cyfrowych w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące,
 2. W ramach Serwisu podawane są ceny brutto które zawierają należne podatki,
 3. Usługodawca może przeprowadzać́ akcje promocyjne na odrębnie określonych zasadach,
 4. Płatności można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Serwisu, za pomocą przelewu elektronicznego,
 5. W przypadku anulowania zamówienia jeśli zachodzi konieczność zwrotu należności dokonywany jest on na rachunek bankowy Klienta podany wraz z informacją o anulacji zamówienia,
 6. Zakupione produkty/treści cyfrowe udostępniane są Klientowi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
 7. W przypadku Zakupu, udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez umożliwienie Klientowi dostępu danej Treści Cyfrowej z Serwisu poprzez zakładkę Twoje Konto,

§ 8. UPRAWNIENIA KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny,
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tego towaru,
  2. W którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 3. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną),
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,  
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 7.  w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. zawartej w drodze aukcji publicznej,
 11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 10. ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Usługodawcę w każdym czasie,
 2. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację świadczonych przez niego usług na piśmie lub wiadomości e-mail poprzez kontakt z DOK. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację,
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta,
 4. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu może on skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a także w celu prowadzenia Konta. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe w celu marketingu własnych produktów i usług jeśli Klient wyraził na to zgodę,

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”

§ 12. ZMIANA REGULAMINU / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2020 r i jest dostępny na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Regulamin”,
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn takich jak:
 1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną,
 2. konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą,
 3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi,
 1. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem,
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym,
 2. Każdorazowo składane w Serwisie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia,
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim,
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy,
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa,
 6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie w zakładce „Regulamin”, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Polityka prywatności Serwisu Biblioteka Inżynierii Środowiska

https://seidel-przywecki.eu/biblioteka/

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

WYDAWNICTWO "SEIDEL-PRZYWECKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Olchowa 67B, 05-509 Józefosław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000140484, NIP 8512473094, nr REGON 81123253.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.  Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Serwisie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie
 • brak możliwości korzystania z usług Serwisu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Serwisie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

Nasz Serwis korzysta z kodów remarketingowych Google AdWords i/lub Google Analytics reklamodawców displayowych, które są używane do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google i wyszukiwarce Google.

W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe Google AdWords może wyświetlać reklamy użytkownikom, którzy odwiedzili nasz Serwis, podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Serwisu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: wydawnictwo@seidel-przywecki.pl