Infrastruktura wodno-ściekowa w miastach przyszłości

„Polskie Miasta Przyszłości 2050” to raport Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością oraz eks­pertów Saint-Gobain, który został opracowany przy współpracy firmy konsultingowej 4CF zajmującej się foresightem strategicznym. W toku badania opracowano trzy scenariusze, które opisują najpraw­dopodobniejsze kierunki rozwoju miast oraz obrazują największe zagrożenia i wyzwania, tak żebyśmy mogli się na nie już dzisiaj przygotować, projektując przyszłościowe rozwiązania.

Szczegóły

22. edycja targów EKOTECH już w lutym!

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH to jedno z najważniejszych wydarzeń branży komunalnej w Polsce. W kieleckim ośrodku wystawienniczym spotykają się najwięksi krajowi i zagraniczni wystawcy związani z ochroną środowiska  oraz gospodarowaniem odpadami.

Szczegóły

WSA w Warszawie potwierdza wejście taryf w życie z mocy prawa

Problematyka taryfowa, w tym zwłaszcza dotycząca sposobu obliczania terminu 45-dniowego na załatwienie sprawy w postępowaniu taryfowym nie znika z wokand sądów administracyjnych. W jednej ze spraw, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził w ostatnim czasie wejście taryf w życie z mocy prawa wskutek upływu tego terminu.

Szczegóły

Realizacja projektu MonGOS

Głównym celem projektu pt. „Monitorowanie gospodarki wodno-ściekowej w kontekście wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym” (akronim: MonGOS) jest podjęcie współpracy międzynarodowej przez wiodące instytucje naukowe w Europie w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.

Szczegóły

Zmiany w Prawie wodnym wprowadzone w ustawie z 17 listopada 2021 r.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2368), ogłoszona 21 grudnia 2021 r., wprowadziła zmiany w Prawie wodnym, które krótko wyliczamy poniżej. Art. 3. W ustawie…

Szczegóły

III Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych – relacja

Ponad 500 uczestników wzięło udział w III Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, które odbyły się w dniach 18 – 19 listopada 2021 r. w formule online.
Patronat honorowy nad Warsztatami objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Szczegóły

Niskotemperaturowe suszenie osadów

W niniejszym artykule opisano szeroko zakrojone badania polegające na pobieraniu próbek i monitorowaniu zapachów, prowadzone na niskotemperaturowej suszarni taśmowej Evaporis LT (dawniej STC) w Karlowych Warach w Czechach.

Szczegóły

Wpływ zmian klimatycznych na zasoby, chemizm i biologię wód powierzchniowych Polski

Ekosystemy wód powierzchniowych są jednym z elementów biosfery najbardziej narażonych na skutki zachodzących zmian klimatycznych. Efektem nadchodzącej katastrofy klimatycznej będzie w przypadku Polski: (i) postępujące obniżanie się poziomu wód gruntowych; (ii) zanikanie niewielkich zbiorników wodnych; (iii) przyspieszenie antropogenicznej eutrofizacji i degradacji pozostałych, a w końcu, (iv) ostry deficyt wody zmieniający środowisko przyrodnicze, drastycznie pogarszający warunki życia mieszkańców oraz uniemożliwiający dalszy rozwój kraju.

Szczegóły