Autorzy:
January B. Bień
Katarzyna Wystalska

Przekształcanie osadów ściekowych w procesach termicznych

Format książki - wersja cyfrowa (dostęp online)

Publikacja stanowi istotne kompendium wiedzy, które będzie pomocne w pracach związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją stacji termicznego przekształcania osadów ściekowych. Adresatem są inwestorzy, podejmujący decyzje w zakresie termicznego przekształcania osadów, eksploatatorzy obiektów oraz studenci.

Całość pracy podzielona jest na 8 rozdziałów:

  • Wytwarzanie osadów ściekowych
  • Właściwości osadów ściekowych
  • Regulacje prawne w zakresie termicznego przekształcania osadów ściekowych
  • Procesy stosowane w przeróbce osadów ściekowych
  • Suszenie osadów ściekowych
  • Procesy termiczne stosowane do unieszkodliwiania odpadów
  • Produkty termicznego przekształcania odpadów
  • Instalacje wykorzystywane w termicznej przeróbce odpadów

 

WPROWADZENIE

Zmieniające się obecnie podejście do gospodarki odpadami powoduje, że więcej uwagi poświęca się metodom termicznego przekształcania, które w radykalny sposób pozwalają zmniejszyć masę i objętość wytwarzanych odpadów. Osady ściekowe zawsze towarzyszą oczyszczaniu ścieków i nie mogą być pominięte na etapie planowania procesu oczyszczania ścieków. W związku z podjęciem zobowiązań dotyczących uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w większości aglomeracji ilość wytwarzanych osadów ściekowych rośnie. Implementacja prawa unijnego powoduje ograniczenia w rolniczym wykorzystaniu osadów ściekowych oraz ich składowaniu. Wydaje się, że najskuteczniejszym sposobem pozwalającym na unieszkodliwienie dużych ilości osadów ściekowych jest ich termiczne przekształcanie. Zastosowanie wariantu termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych musi być poprzedzone analizą warunków technicznych, ekonomicznych i ekologicznych.

Autorzy

1. Wytwarzanie osadów ściekowych

2. Właściwości paliwowe osadów ściekowych

3. Regulacje prawne w zakresie termicznego przekształcania osadów ściekowych

4. Procesy stosowane w przeróbce osadów ściekowych

5. Suszenie osadów ściekowych
5.1. Urządzenia mechaniczne
5.2. Suszenie słoneczne
5.2.1 Parametry suszenia w instalacjach solarnych
5.2.1.1. Promieniowanie słoneczne
5.2.1.2. Temperatura powietrza
5.2.1.3. Wilgotność względna powietrza
5.2.2. Technologie suszenia osadów w suszarniach słonecznych
5.2.2.1. Technologia słonecznego suszenia THERMO-SYSTEM
5.2.2.2. Suszarnie słoneczne typu KULT® SRT
5.2.2.3. Technologia suszenia osadów ściekowych z wykorzystaniem przewracarki WendeWolf®
5.2.3. Przykłady suszarni słonecznych
5.2.3.1. Oczyszczalnia ścieków Rzeszów
5.2.3.2. Oczyszczalnia ścieków w Skarżysku-Kamiennej
5.2.3.3. Oczyszczalnia ścieków Kozienice
5.2.3.4. Stacja suszenia osadów w Dziarnach k. Iławy
5.2.3.5. Instalacje słonecznego suszenia osadów na świecie
5.2.4. Koszty eksploatacyjne, zalety

6. Przekształcanie osadów ściekowych w procesach termicznych
6. Procesy termiczne stosowane do unieszkodliwiania odpadów
6.1. Spalanie
6.2. Piroliza
6.3. Zgazowanie
6.4. Quasi-piroliza
6.5. Witryfi kacja

7. Produkty termicznego przekształcania odpadów
7.1. Produkty spalania
7.2. Produkty pirolizy
7.3. Produkty zgazowania
7.4. Produkty witryfi kacji

8. Instalacje wykorzystywane w termicznej przeróbce odpadów
8.1. Instalacje z paleniskiem rusztowym
8.2. Piece obrotowe
8.3. Instalacje fluidalne
8.4. Instalacje umożliwiające zeszkliwianie

Autorzy: January B. Bień, Katarzyna Wystalska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich

Wydanie: pierwsze

Rok wydania: 2009

ISBN: 978-83-60956-15-1

Ilość stron: 100

Wydawca: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Format książki: wersja cyfrowa (dostęp online)

prof. dr hab. inż. January Bień urodził się 29 stycznia 1943 r. w Dąbrowie Gorniczej. Studia wyższe ukończył na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 1970 roku. W latach 1970–1972 pracował w Sosnowieckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego jako główny inżynier. Od roku 1972 pracował na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 1977 r. obronił pracę
doktorską pt.: „Badania nad poprawą podatności na odwadnianie wybranych osadów ściekowych”. W lipcu 1986 roku na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Od października 1988 roku pracuje w Politechnice Częstochowskiej w Instytucie Inżynierii Środowiska. W październiku 1996 roku na wniosek Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w Warszawie uzyskałem tytuł naukowy profesora. W latach 1996–2002 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki Politechniki Częstochowskiej, w latach 2005–2008 funkcję Rektora Politechniki Częstochowskiej. Od 1993 roku do chwili obecnej jest Dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej. W latach 2001–2005 pełnił funkcję Senatora RP V kadencji. Od 2008 r. jest Prodziekanem ds. Nauki Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska P.Cz. Aktywność zawodowa profesora skupiła się na problematyce naukowej, inżynierskiej i dydaktycznej w dziedzinie technologii wody i ścieków, a w szczególności gospodarce osadowej. Prof. J. Bień jest autorem ponad 350 publikacji z zakresu inżynierii środowiska w tym 8 monografii i i podręczników akademickich o problematyce dotyczącej gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków ze szczególnym uwzględnieniem unieszkodliwiania osadów ściekowych. Rezultaty badań naukowych publikowane były
w wielu renomowanych czasopismach, m.in.: Acustica, Filtration and Separation, Water Science & Technology, Drying Technology, Archiwum Ochrony Środowiska, Ochrona Środowiska. Ponadto jest autorem ponad 100 opinii i ekspertyz, dotyczących oczyszczalni ścieków i węzłów osadowych. Wymiernym efektem tej działalności jest poprawa pracy wielu oczyszczalni. Jest twórcą i współtwórcą 6 patentów i 8 zgłoszeń patentowych.
Opiekun ponad 350 prac magisterskich i inżynierskich oraz recenzent kilkunastu prac doktorskich. Promotor 13 prac doktorskich z zakresu inżynierii środowiska.


dr inż. Katarzyna Wystalska urodziła się 1 kwietnia 1973 roku. W roku 1997 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska w zakresie Urządzeń Sanitarnych. Od sierpnia 1997 r. pracuje w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej. 29 stycznia 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Jest autorką i współautorką 35 publikacji naukowych w wydawnictwach konferencyjnych oraz czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym.