Autorzy:
Andrzej Kotowski

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów - Tom II

Obiekty Specjalne

Format książki - wersja cyfrowa (dostęp online)

Prezentowany podręcznik akademicki stanowi podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie podstaw nowoczesnego - bezpiecznego projektowania i wymiarowania systemów (sieci i obiektów) odwodnień terenów zurbanizowanych, w duchu zaleceń najnowszej normy PN-EN 752:2008, przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających ze zmian klimatu w przyszłości. Praca ma monograficzno-metodologiczny a zarazem aplikacyjny charakter. Adresowana jest głównie do studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni technicznych, rolniczych oraz uniwersytetów - wydziałów Inżynierii Środowiska i Ochrony Środowiska, ale także do projektantów, wykonawców i eksploatatorów systemów usuwania ścieków oraz zagospodarowania wód deszczowych.

Uaktualnienie i rozszerzenie treści drugiego wydania prezentowanego podręcznika zmusiło Autora i Wydawcę do podzielenia książki na 2 tomy. Tom I dotyczy zasad projektowania i metod wymiarowania sieci kanalizacyjnych, natomiast tom II - obiektów specjalnych na sieciach odwodnieniowych.

W tomie II, w rozdziale 1. podano w formie wytycznych technicznych wymiarowania (WTW) ogólne zasady i metody bilansowania strumieni ścieków i wód opadowych, jako podstawy do nowoczesnego - bezpiecznego projektowania sieci odwodnieniowych wraz z obiektami specjalnymi, takimi jak przelewy burzowe, separatory strumieni objętości, zbiorniki retencyjne, regulatory hydrodynamiczne czy separatory sedymentacyjno-flotacyjne do podczyszczania ścieków opadowych. W rozdziale 2. sformułowano podstawy projektowania i wymiarowania hydraulicznego przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej. Omówiono m.in. wyniki badań modelowych udoskonalonych konstrukcji przelewów bocznych. Na tej podstawie opracowano procedury wymiarowania przelewów i podano przykłady obliczeniowe. W rozdziale 3. podano natomiast zasady projektowania i metody wymiarowania separatorów strumieni objętości ścieków deszczowych na kanalizacji półrozdzielczej, wraz z przykładami obliczeniowymi nowatorskich sposobów dławienia odpływu ścieków. Podstawy obliczania objętości użytkowej zbiorników retencyjnych ścieków podano w rozdziale 4., zarówno dla tradycyjnych konstrukcji zbiorników grawitacyjnych, a także nowych konstrukcji - grawitacyjno-pompowych i grawitacyjno-infiltracyjnych. Zaprezentowano m.in. nową metodę wskaźnikową obliczania objętości użytkowej zbiorników wg DWA-A 117. W rozdziale 5. podano szczegółowe zasady doboru racjonalnych konstrukcji regulatorów hydrodynamicznych strumieni ścieków wraz z procedurami i przykładami obliczeniowymi. W rozdziale 6. sformułowano natomiast zasady projektowania i metody wymiarowania hydraulicznego separatorów sedymentacyjno-flotacyjnych do podczyszczania ścieków opadowych z zawiesin i substancji ropopochodnych, wraz z przykładami modelowania ich działania.

Wykaz podstawowych oznaczeń i akronimów
1. Wprowadzenie

1.1. Główne treści II tomu książki
1.2. Proponowane wytyczne techniczne wymiarowania (WTW) systemów odwodnień terenów w Polsce
1.2.1. Metody bezpiecznego bilansowania strumieni ścieków i wód opadowych
1.2.2. Współczesne standardy odwodnień terenów zurbanizowanych
2. Podstawy projektowania i wymiarowania przelewów burzowych
2.1. Ogólne zasady i metody projektowania przelewów burzowych
2.1.1. Metoda rozcieńczeń
2.1.2. Metoda deszczu płuczącego (granicznego)
2.1.3. Metoda dopuszczalnego ładunku zanieczyszczeń
2.2. Metody wymiarowania konwencjonalnych przelewów burzowych
2.2.1. Obliczenia hydrauliczne przelewów czołowych
2.2.2. Obliczenia hydrauliczne przelewów ukośnych
2.2.3. Obliczenia hydrauliczne przelewów bocznych
2.3. Metody wymiarowania niekonwencjonalnych przelewów burzowych
2.3.1. Cechy nowoczesnych konstrukcji przelewów bocznych
2.3.2. Podstawy obliczeń hydraulicznych przelewów bocznych z dławionym odpływem
2.3.3. Procedura wymiarowania przelewów burzowych z rurą dławiącą
2.3.4. Przykład wymiarowania przelewu burzowego z rurą dławiącą
2.3.5. Wpływ założeń eksploatacyjnych na parametry konstrukcyjne bocznych przelewów burzowych
3. Podstawy projektowania i wymiarowania separatorów strumieni ścieków deszczowych
3.1. Zasady projektowania separatorów strumieni ścieków
3.2. Metody wymiarowania separatorów strumieni ścieków
3.2.1. Cechy nowoczesnych konstrukcji separatorów
3.2.2. Nowatorskie urządzenia dławiąco-regulujące
3.2.3. Procedura wymiarowania separatorów z dławionym odpływem
3.2.4. Przykład wymiarowania separatora z dławionym odpływem
4. Podstawy projektowania i wymiarowania zbiorników retencyjnych ścieków
4.1. Zasady projektowania grawitacyjnych zbiorników retencyjnych
4.1.1. Funkcje technologiczne zbiorników ścieków
4.1.2. Rodzaje zbiorników retencyjnych ścieków
4.1.3. Zalety i wady przepływowych oraz przelewowych zbiorników retencyjnych ścieków
4.2. Metody wymiarowania grawitacyjnych zbiorników retencyjnych
4.2.1. Obliczenia hydrauliczne zbiorników przepływowych
4.2.2. Obliczenia hydrauliczne zbiorników przelewowych
4.2.3. Porównanie objętości przepływowych i przelewowych zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych
4.2.4. Analiza wyników obliczeń objętości zbiorników przelewowych
4.3. Nowe konstrukcje zbiorników ścieków
4.3.1. Zbiorniki grawitacyjne – wielokomorowe
4.3.2. Zbiorniki grawitacyjno-pompowe
4.3.3. Zbiorniki grawitacyjno-infiltracyjne
4.4. Przykład wymiarowania i modelowania działania zbiornika retencyjnego ścieków
deszczowych
4.4.1. Wymiarowanie zbiornika retencyjnego metodą DWA-A 117
4.4.2. Modelowanie działania zbiornika retencyjnego w SWMM
4.4.3. Analiza wyników symulacji hydrodynamicznych i wnioski
5. Podstawy projektowania i wymiarowania regulatorów hydrodynamicznych strumieni ścieków
5.1. Zasady projektowania regulatorów wirowych
5.1.1. Budowa i zasada działania regulatorów wirowych
5.1.2. Badania sprawności hydraulicznej regulatorów wirowych
5.1.3. Uogólnienie wyników badań regulatorów wirowych
5.2. Metody wymiarowania regulatorów wirowych
5.2.1. Procedura obliczeniowa i dobór regulatora cylindrycznego
5.2.2. Procedura obliczeniowa i dobór regulatora stożkowego
5.3. Nowoczesne konstrukcje regulatorów hydrodynamicznych
6. Podstawy projektowania i wymiarowania separatorów sedymentacyjno-flotacyjnych
6.1. Zanieczyszczenia w ściekach opadowych
6.1.1. Badania krajowe
6.1.2. Badania zagraniczne
6.2. Metody podczyszczania ścieków opadowych
6.2.1. Układy technologiczne urządzeń
6.2.2. Zasady doboru piaskowników
6.2.3. Zasady doboru separatorów cieczy lekkich
6.3. Przykłady wymiarowania i modelowania separatorów z wewnętrznymi obejściami
6.3.1. Separatory typu Hydro GD
6.3.2. Separatory typu Aquafix
6.3.3. Separatory typu S-OZ
6.3.4. Separatory typu B-L-K
7. Spis literatury z zakresu projektowania i wymiarowania kanalizacji

Autor: Andrzej Kotowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski, prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski

Wydanie: drugie

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-60956-45-8

Ilość stron: 288

Wydawca: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Format książki:  wersja cyfrowa (dostęp online)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski – Kierownik Katedry Wodociągów i Kanalizacji na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej
Andrzej Kotowski urodził się 11 kwietnia 1951 roku w Leśnej. W 1969 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Lubaniu Śląskim i rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1974 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera urządzeń sanitarnych. W tym też roku podjął pracę w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. na stanowisku asystenta. Po ukończeniu w 1976 roku Studium Podyplomowego z Naukoznawstwa i Pedagogiki awansował na starszego asystenta naukowo-dydaktycznego.
Pracę doktorską pt. Badania modelowe wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych infiltracyjnych ujęć promienistych wody na ich wydajność obronił z wyróżnieniem w 1980 roku, awansując na stanowisko adiunkta. Po doktoracie, odbył 2 staże naukowe w VTU Brno i w TU Drezno. W latach 1981-1984 pełnił funkcję pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. Praktyk Studenckich. Staż przemysłowy odbył w 1984 r. we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych. Posiada zawodowe uprawnienia projektowe i wykonawcze. Jest rzeczoznawcą PZITS (od 1985 r.) i biegłym z listy Ministra OŚZNiL w zakresie ochrony wód (1991) oraz biegłym z listy Wojewody Dolnośląskiego w zakresie postępowań wodno-prawnych (2000). Należy do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (2002).
Rozprawę habilitacyjną pt. Podstawy wymiarowania bocznych przelewów burzowych z rurą dławiącą opublikował w 1998 r. Od 1999 do 2005 roku pełnił przez 2 kadencje funkcję Prodziekana ds. Dydaktyki na Wydziale Inżynierii Środowiska PWr. Od 2001 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego PWr. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 2012 r. W latach 2004‑2014 był kierownikiem Zakładu Naukowego Usuwania Ścieków w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska PWr., a od 1 października 2014 roku kieruje wydziałową Katedrą Wodociągów i Kanalizacji.
W dorobku naukowym i technicznym zgromadził łącznie ponad 350 prac z zakresu podstaw projektowania, budowy i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym ponad 200 publikacji (m.in. autor bądź współautor 3 monografii i 2 książek, 25 artykułów w czasopismach zagranicznych, 21 rozdziałów w monografiach oraz 13 patentów), a także ponad 150 prac nie publikowanych – sprawozdań z prac badawczych, opinii, ekspertyz i projektów budowlano-wykonawczych. Autor Informatora o Wydziale Inżynierii Środowiska PWr. Według bazy SciVerse SCOPUS, publikacje Autora były cytowane ponad 100 razy, a Indeks Hirscha wynosi obecnie 6, Impact Factor 16,23.
Promotor 130 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich oraz 3 obronionych rozpraw doktorskich i 3 aktualnie prowadzonych. Recenzent w 6 przewodach doktorskich i w 7 habilitacyjnych. Był także recenzentem wydawniczym 7 monografii oraz licznych artykułów do czasopism naukowych i naukowo-technicznych, a także referatów konferencyjnych. Przewodniczy Komisji Egzaminów Dyplomowych na kierunku Inżynieria Środowiska (2002). Jest sędzią Sądu Koleżeńskiego Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (1999). Członek Komitetów Naukowych cyklicznych konferencji: AIR & HEAT – Water & Energy, INFRAEKO, Infrastruktura Podziemna Miast, Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska, POLKAN, Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska oraz Rad Programowych czasopism „Forum Eksploatatora” (2005) i „Technologia Wody” (2012). Członek Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk od 2004 r., a od 2012 r. jej wiceprzewodniczący. Od 2015 roku członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN.
Za działalność naukowo-badawczą, racjonalizatorską oraz dydaktyczno-wychowawczą wyróżniony 20 nagrodami JM Rektora PWr., 10 – Dziekana Wydziału i 9 – Dyrektora Instytutu. Odznaczenia: Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej (1991), Srebrny Krzyż Zasługi (1998), Złoty Krzyż Zasługi (2002), Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2010), Medal 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu (2011) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014).
Żonaty, ma dwoje dzieci: syna Tomasza (absolwenta PWr.) i córkę Joannę (doktorantkę na UWr.). Hobby: historia starożytna, marynistyka i lotnictwo.