Autorzy:
Bohdan Łyp

Strefy ochrony ujęć wód podziemnych

Problematyka wodociągowa, urbanistyczna i sanitarna

Format książki - wersja cyfrowa (dostęp online)

„Ochrona ujęć wody jest umiejętnością wymagającą przezorności, której nie zastąpią najlepsze przepisy” 

W publikacji przedstawiono problematykę ochrony ujęć wód podziemnych z punktu widzenia urbanistyki, inżynierii sanitarnej i wodociągów, a także omówiono ważniejsze kwestie związane z ruchem wody pod ziemia, by na tym tle wskazać sposoby i uwarunkowania pozwalające na odpowiednie przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wody podziemnej ujmowanej dla zaopatrzenia ludności. W szczególności został uwzględniony problem ochrony ujęć na obszarach niedostatecznie izolowanych od zanieczyszczeń infiltrujących z powierzchni terenu. Praktyka wykazuje, że każda studnia przeznaczona do dostawy wody do picia powinna być zabezpieczona:

– na każdej posesji, w sposób szczególnie troskliwy, gdy stanowi studnie przydomowa

– w przypadku studni przeznaczonej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę do picia, a wiec studni wodociągowej, publicznej lub innej zaopatrującej większa liczbę użytkowników, przez utworzona wokół niej strefę ochrony bezpośredniej.

Obecnie około połowa studni na ujęciach zaopatrujących skupiska ludności nie ma strefy ochrony bezpośredniej, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.

1. Wprowadzenie do problematyki
2. Strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych

2.1. Strefy ochrony bezpośredniej dla studni
2.2. Rozszerzone strefy ochrony bezpośredniej
3. Ochrona warstwy wodonośnej przed infiltracją zanieczyszczeń
4. Ocena stanu czystości wody podziemnej
5. Strefowy system ochrony ujęć wód podziemnych
6. Strefy prewencyjno-sanitarne ujęć wód podziemnych
7. Strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych

7.1. Problematyka formalno-prawna związana z ustanowieniem stref ochrony
7.2. Kształty stref ochrony pośredniej i ich granice
7.3. Struktura zagospodarowania stref ochrony pośredniej
7.4. Zależność powierzchni strefy ochrony pośredniej od wydajności ujęcia
7.5. Strefy ochrony pośredniej w terenach górskich
8. Obostrzenia w strefach ochrony pośredniej ujęć
9. Katalog obostrzeń w strefie ochrony pośredniej modelu przykładowego i jego sprawdzenie
na planie zagospodarowania przestrzennego
10. Zagadnienia szczególne

10.1. Ochrona studni kopanej znajdującej się w trudnych warunkach geologicznych
10.2. Ochrona ujęć wody ze źródeł
10.3. Ochrona rozległego ujęcia wód z utworów szczelinowych
10.4. Problem zapewnienia długotrwałego istnienia komunalnych ujęć wód podziemnych
10.5. Wymagania dla obudowy studni
10.6. Ochrona bierna przed zamachem na bezpieczeństwo ujęcia
10.7. Ochrona ujęć wód podziemnych w dotychczasowym ustawodawstwie i w nowym Prawie Wodnym
11. Źródła informacji
 
Autor: Bohdan Łyp

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Górski

Wydanie: pierwsze

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-60956-56-4

Ilość stron: 114

Wydawca: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Format książki:  wersja cyfrowa (dostęp online)

Bohdan Łyp – magister inżynier sanitarny i urbanista. Przez 36 lat pracował jako główny projektant miejskich wodociągów i kanalizacji w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego oraz w Biurze Planowania i Rozwoju Miasta Warszawy. Współautor planów zagospodarowania przestrzennego:

  • Warszawy i jej aglomeracji, Tripolisu i jego

  • regionu (Gefara Plain) oraz licznych miast w Polsce.

Czterokrotny laureat nagród Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (1973–1986). Wykładowca zagadnień miejskiej infrastruktury technicznej na Podyplomowym Studium Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1993–2012).
Autor artykułów i referatów oraz publikacji książkowych:

  • Przepisy w zakresie projektowania wodociągów i kanalizacji zewnętrznych

  • (1965),

  • Wybrane problemy wodociągów i kanalizacji w przestrzennym planowaniu

  • miast inspirowanej przez Światową Organizację Zdrowia (1991),

  • Problematyka wodna w planowaniu przestrzennym miast (2005),

  • Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast (2008),

  • Planowanie miejskiej infrastruktury wodnej i ściekowej (2016),