Autorzy:
Marian Strączyński
Paweł Urbański
Jan Solecki

Pompy głebinowe

Format książki - wersja cyfrowa (dostę ponline)

Wzrost zapotrzebowania na wodę oraz konieczność odbudowy potencjału wydobywczego powoduje nieomal geometryczny przyrost ilości eksploatowanych studni i pomp głębinowych – maszyn umożliwiających zachowanie ciągłości dostaw kluczowego dla rozwoju społeczeństwa medium. Postępująca zmiana parametrów hydraulicznych wpływa na konieczność okresowego dostosowania sprzętu pompowego, jego wymiany lub przeprowadzenia odpowiedniej regulacji parametrów pracy, co w efekcie końcowym umożliwia racjonalne wykorzystanie zasobów energii.

Książka, jest nie tylko kolejnym osiągnięciem doświadczonego zespołu autorów, który zdecydował się podzielić z czytelnikami swoją wiedzą praktyczną dotyczącą zagadnień doboru, eksploatacji, nadzoru oraz przeglądów i remontów głębinowych agregatów pompowych. Jest także odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku pomp, ale również rosnącego zapotrzebowania na wiedzę związaną z eksploatacją tych maszyn przepływowych.

Słowo wstępne                                                                                                                            

      O autorach                                                                                                                                  

  1. Wstęp 
  2. Pompy głębinowe 

2.1.Zastosowanie                                                                                                                       

2.2.Wybrane zagadnienia z teorii pomp wirowych głębinowych                                                      

2.2.1.Parametry pompy                                                                                                      

2.2.1.1. Wydajność                                                                                                     

2.2.1.2. Wysokość podnoszenia                                                                                 

2.2.1.3. Pobór mocy                                                                                                   

2.2.1.4. Sprawność                                                                                                     

2.2.1.5. Prędkość obrotowa                                                                                   

2.2.1.6. Parametry nominalne                                                                                      

2.2.2.Przepływ energii w pompie głębinowej                                                                        

2.2.3.Rodzaje strat w pompie                                                                                            

2.2.3.1. Straty mechaniczne                                                                                          

2.2.3.2. Straty objętościowe                                                                                          

2.2.3.3. Straty hydrauliczne                                                                                    

2.2.4.Podobieństwo przepływów. Wyróżnik szybkobieżności                                                

2.2.5.Charakterystyki pomp wirowych głębinowych                                                                

2.3.Budowa pomp głębinowych                                                                                                     

2.3.1.Typowe konstrukcje pomp głębinowych                                                                      

2.3.2.Inne specjalne konstrukcje pomp głębinowych, np. górniczych                                      

2.3.3.Wykonania materiałowe pomp głębinowych                                                                 

  1. Silniki głębinowe 

3.1.Silniki głębinowe ekranowe, olejowe i półsuche                                                                    

3.2.Silniki głębinowe mokre                                                                                                         

3.3.Silniki głębinowe specjalne                                                                                                    

  1. Układy pompowe pomp głębinowych 

4.1.Budowa standardowych układów pompowych pomp głębinowych                                            

4.2.Budowa specjalistycznych układów pompowych pomp głębinowych                                           

4.3.Charakterystyka układu pompowego pompy głębinowej                                                            

4.4.Współpraca charakterystyki pompy i charakterystyki układu                                                     

4.5.Dobór pompy głębinowej do wymaganych parametrów pracy układu pompowego                       

4.6.Sprawność energetyczna układu pompowego pompy głębinowej                                                

4.7.Montaż oraz demontaż układów pompowych pomp głębinowych                                      

4.8.Nietypowe budowy układów pompowych pomp głębinowych                                               

4.9.Analiza niezawodności w eksploatacji pomp i układów pompowych                                          

4.9.1.Miejsce i rola diagnostyki w systemach eksploatacji pomp głębinowych i ich otoczeniu    

4.9.2.Analiza niezawodności                                                                                               

4.10. Laboratorium symulacji pracy studni, pomp głębinowych i hydromechaniki                               

  1. Remonty pomp i silników głębinowych 

5.1.Proces remontowy głębinowych agregatów pompowych                                                           

5.1.1.Demontaż pomp i silników głębinowych                                                                  

5.1.2.Weryfikacja podzespołów i części                                                                               

5.1.3.Regeneracja podzespołów i części                                                                            

5.1.3.1. Regeneracja hydrauliki wirników i korpusów pomp                                        

5.1.3.2. Regeneracja korpusów i wirników pomp z wykorzystaniem materiałów kompozytowych                                                             

5.1.3.3. Regeneracja uszczelnień wirników pomp                                                      

5.1.3.4. Regeneracja łożysk ślizgowych pomp                                                             

5.1.3.5. Unifikacja węzłów konstrukcyjnych pompy głębinowej                                     

5.1.3.6. Regeneracja wałków i wałów pomp                                                                

5.1.3.7. Regeneracja wałów z wykorzystaniem materiałów kompozytowych                     

5.1.3.8. Regeneracja uzwojenia wirnika i stojana                                                          

5.1.3.9. Uszczelnienia                                                                                          

5.1.3.10. Wirnik silnika                                                                                            

5.1.3.11. Promieniowe łożyska ślizgowe silnika                                                         

5.1.3.12. Regeneracja części łożysk wzdłużnych                                                           

5.2.Montaż głębinowych agregatów pompowych                                                                           

5.3.Stacje prób głębinowych agregatów pompowych                                                                    

  1. Wybrane zagadnienia z zasilania elektrycznego 

6.1.Silniki elektryczne                                                                                                            

6.1.1.Zasada działania silnika asynchronicznego i synchronicznego                                         

6.1.1.1. Zasada działania silnika asynchronicznego                                                        

6.1.1.2. Zasada działania silnika synchronicznego                                                         

6.1.1.3. Różnice konstrukcyjne i eksploatacyjne silników asynchronicznych i synchronicznych                                                                                          

6.1.2.Podstawowe parametry silnika elektrycznego                                                                

6.1.2.1. Napięcie i częstotliwość zasilania                                                               

6.1.2.2. Prędkość obrotowa                                                                                        

6.1.2.3. Moc znamionowa silnika                                                                                

6.1.2.4. Sprawność silnika                                                                                        

6.1.2.5. Prąd znamionowy i rozruchowy silnika                                                           

6.1.2.6. Współczynnik mocy                                                                                   

6.1.2.7. Moment obrotowy silnika                                                                               

6.2.Kable zasilające                                                                                                                  

6.2.1.Oznaczenia kabli                                                                                                       

6.2.2.Dobory kabli zasilających                                                                                      

6.2.2.1. Obliczanie spadku napięcia na kablu zasilającym                                              

6.2.2.2. Obliczanie przekroju przewodu dla danego spadku napięcia                             

6.3.Pomiary elektryczne silnika i urządzeń zabezpieczających                                                          

6.3.1.Pomiar pętli zwarcia obwodów silnika i szaf sterowniczych                                           

6.3.2.Pomiar wytrzymałości izolacji na przebicie                                                                  

6.3.3.Pomiar rezystancji izolacji silnika                                                                                

6.3.4.Pomiar rezystancji uzwojeń silnika                                                                            

6.3.5.Pomiar prędkości obrotowej silnika cewką indukcyjną                                                  

6.3.6.Pomiar temperatury wewnątrz silnika – Sensory PT100                                               

6.4.Rozruch silników elektrycznych                                                                                            

 6.4.1. Rozruch poprzez soft start                                                                                           

6.4.2.Przemienniki częstotliwości                                                                                      

6.4.2.1. Zasada działania przemiennika częstotliwości                                                   

6.4.2.2. Dobory przemienników częstotliwości do silników                                           

6.5.Zasilanie awaryjne i agregaty prądotwórcze                                                                             

6.6.Dobór mocy silników do warunków pracy                                                                               

6.7.Prąd i człowiek                                                                                                                    

  1. Systemowe zarządzanie, sterowanie i monitorowanie w eksploatacji pomp głębinowych 

7.1.Technika cyfrowa w systemach eksploatacji pomp                                                                   

7.2.Systemowe zarządzanie, monitoring i sterowanie pracą pomp głębinowych                                 

7.2.1.Technika informatyczna w zarządzaniu eksploatacją pomp głębinowych                         

7.2.2.Dedykowane wersje oprzyrządowania i opomiarowania układów pompowych                     

7.2.3.Funkcjonowanie systemu                                                                                           

7.2.4.Zdalny przekaz danych, sterowanie pracą pomp                                                           

7.2.5.Zakres przetwarzanych danych i informacji                                                                  

      Literatura                                                                                                                

Autorzy: Marian Strączyński, Paweł Urbański, Jan Solecki

Wydanie: pierwsze

Rok wydania: 2019

ISBN: 978-83-60956-60-1

Ilość stron: 232

Wydawca: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Format książki:  wersja cyfrowa (dostę ponline)
dr inż. Marian Strączyński - Ukończył (1974 r.) Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej. W 1983 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Od początku pracy zawodowej związany jest z górnictwem – Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „Powen” w Zabrzu, Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” (długoletni Główny Specjalista ds. Pomp), gdzie nadzorował gospodarkę remontową w jednym z największych w Europie systemów eksploatacji pomp głębinowych. Od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzi konsultacje dla przedsiębiorstw wodociągowych oraz górniczych. W 1994 r. założył firmę MAST, którą prowadzi do dziś. Posiada wiele patentów z zakresu eksploatacji i budowy pomp oraz silników głębinowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych systemom sterowania oraz eksploatacji pomp głębinowych. Jest współzałożycielem Szkoły Eksploatacji Pomp, powołanej w 2005 r. przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, w której wykłada i sprawuje nadzór merytoryczny. Współautor podręczników eksploatacji pomp w wodociągach i w górnictwie. Jest członkiem Rady Programowej Forum Eksploatatora. Prowadzi wykłady na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

mgr inż. Paweł Urbański - Jest mechanikiem o specjalności technologia maszyn, absolwentem Politechniki Łódzkiej, Wydziału Mechanicznego. Od 1985 r. pracuje w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. W latach 19972008 kierował oddziałem remontów pomp i silników głębinowych, a od 2008 r. pełni funkcję Nadsztygara Mechanicznego w Dziale Odwodnienia Kopalni. W 1989 r. ukończył Studium Podyplomowe na Wydziale Mechanicznym PŁ w zakresie technologii budowy maszyn i inżynierii materiałowej, a w 2008 r. studia podyplomowe na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie w zakresie Górnictwa Odkrywkowego Węgla Brunatnego.
Jest współautorem czterech patentów wdrożonych w przemyśle i dwóch zgłoszeń patentowych z dziedziny konstrukcji podzespołów pomp i silników głębinowych oraz systemów eksploatacji głębinowych agregatów pompowych. Współautor trzech wydań Podręcznika eksploatacji pomp w wodociągach i kanalizacji oraz kilkunastu artykułów i referatów z zakresu systemów odwadniania wyrobisk górniczych złóż węgla brunatnego, automatyzacji systemu odwodnienia wgłębnego, konstrukcji części i podzespołów oraz zasad remontowych pomp i silników głębinowych i zatapialnych zespołów pompowych dużych mocy. Wykłada w Szkole Eksploatacji Pomp powołanej w 2005 r. przez IGWP.

Jan Solecki - Z wykształcenia elektronik. Przez 43 lata był pracownikiem Hydro-Vacuum S.A. w Grudziądzu. Doświadczenie teoretyczne i praktyczne w zakresie napędów elektrycznych i ich zabezpieczeń zdobył jako specjalista konstruktor w Ośrodku Prototypowo-Badawczym Hydro-Vacuum S.A., gdzie uczestniczył we wdrażaniu większości nowych rozwiązań konstrukcyjnych wyrobów firmy oraz w badaniach prototypów pomp. Jest współkonstruktorem zestawów hydroforowych i nowoczesnych urządzeń zabezpieczająco-sterujących. Uczestniczył w licznych szkoleniach specjalistycznych dotyczących zabezpieczeń i napędów elektrycznych. Od 2006 r. był kierownikiem serwisu Hydro-Vacuum S.A. Wykłada w Szkole Eksploatacji Pomp powołanej w 2005 r. przez IGWP. Współautor trzech wydań Podręcznika eksploatacji pomp w wodociągach i kanali­zacji.