Autorzy:
Antoni Sikoń

Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne inwestycji wodno-ściekowych współfinansowanych przez Unię Europejską

Format książki - wersja cyfrowa (dostęp online)

W ostatnich latach, branża wodociągowa w Polsce zmieniła rewolucyjnie swoje technologiczne oblicze – miliardy złotych zainwestowane w infrastrukturę firm wodociągowych, tysiące kilometrów nowych sieci, nowe i zmodernizowane stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków pozwoliły polskim firmom wprowadzić standardy techniczne o parametrach jakościowych spotykanych w Europie.  Skala przeobrażeń modernizacyjnych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych jest ogromna. Ocena realizacji przez Polskę, w tym na przykładzie wybranego miasta, pokazuje skalę tych zobowiązań.

W publikacji przedstawiono analizę i ocenę likwidacji luki technicznej infrastruktury komunalnej, z uwzględnieniem modelu finansowania inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych, a tym samym realizacji zobowiązań branży wodociągowo-kanalizacyjnej wynikającej z Traktatu Akcesyjnego. Badania takie zostały przeprowadzone przez autora na przykładzie miasta Tarnobrzeg, w którym zrealizowano Projekt FS pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu”. Realizacja takich i podobnych projektów jest wypełnieniem celów polityki strukturalnej UE.

W książce określono kierunek i siłę oddziaływania procesu likwidacji niedoborów technicznych i poprawy nowoczesności infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w kraju i wybranym mieście w wyniku realizacji programów operacyjnych w ramach polityki spójności UE w pierwszym okresie jej programowania. Wiąże to się z próbą oceny efektów programów z zakresu infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej oraz realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego. Przeanalizowano efektywności procesów wdrażania środków unijnych w ramach polityki strukturalnej w sektorze gospodarki wodno-ściekowej w Polsce, biorąc pod uwagę między innymi: stan krajowej gospodarki wodno-ściekowej (w tym również w Tarnobrzegu), niedobory technicznych w infrastrukturze, uwarunkowania ekonomiczne i prawne w branży i w Unii Europejskiej, wykorzystanie środków w sektorze ochrony środowiska w Polsce.


Słownik specjalistycznych pojęć i terminów
Wprowadzenie
1. Podstawowe prawodawstwo wspólnotowe w zakresie wody i ścieków
1.1. Ramowa Dyrektywa Wodna
2. Instrumenty wypełniania zobowiązań traktatowych Polski w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej
2.1. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych
2.2. Krajowy plan gospodarki odpadami
3. Źródła finansowania przedsięwzięć gospodarki wodno-ściekowej
3.1. Środki własne
3.2. Fundusze unijne
3.3. Pożyczki funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
3.4. Środki Banku Ochrony Środowiska
3.5. Kredyty bankowe .
3.6. Inne źródła finansowania inwestycji gospodarki wodno-ściekowej
4. Rozwój wodociągów i kanalizacji w Polsce
5. Przykład miasta Tarnobrzeg
5.1. Charakterystyka gospodarki wodnej miasta i regionu
5.2. Charakterystyka systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta
5.3. Potrzeby inwestycyjne systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta
5.4. Program modernizacji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta z wykorzystaniem środków Funduszu Spójności
5.4.1. Cele, zakres rzeczowy i koszty projektu
5.4.2. Decyzja Komisji Europejskiej oraz pozostały budżet projektu
5.5. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne realizacji programu modernizacji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego wraz z analizą taryf
5.5.1. Poziom i struktura kosztów przed realizacją projektu
5.5.2. Poziom taryf przed realizacją projektu
5.5.3. Analiza obciążeń budżetów domowych
5.6. Wpływ realizacji programu modernizacji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na operatora i odbiorców
5.6.1. Przekroczenia budżetowe projektu FS
5.6.2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa operatora usług po realizacji projektu FS
5.6.3. Taryfy po realizacji projektu
5.6.4. Taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych
5.6.5. Wpływ powodzi z maja i czerwca 2010 r. na poziom taryf
5.6.6. Popyt na usługi a obciążenie budżetów domowych
6. Wyzwania technologiczne, ekonomiczne i prawne w zarządzaniu wodociągami
6.1. Zmiany zarządzania w Tarnobrzeskich Wodociągach
6.2. Nowe wyzwania sektora wodociągowo-kanalizacyjnego
7. Regulacje i taryfy usług wodnych i kanalizacyjnych w Polsce i Europie
7.1. Regulacje i taryfy w Polsce
7.2. Regulacje i taryfy w Europie
8. Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Przepisy prawne
Strony internetowe
Spis tablic
Spis rysunków

Autor: Antoni Sikoń

Recenzent: prof. dr hab. inż. Marek Gromiec

Wydanie: pierwsze

Seria: Gospodarowanie wodą i ochrona wód

Rok wydania: 2020

ISBN: 978-83-60956-63-2

Ilość stron: 290

Wydawca: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Format książki: wersja cyfrowa (dostęp online)
dr inż. Antoni Sikoń – po ukończeniu technikum mechanicznego, ukończył studia wyższe w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukaszewicza, na kierunku Inżynieria Środowiska, gdzie uzyskał tytuł mgr. inż. inżynierii środowiska o specjalności urządzenia sanitarne. Ukończył również podyplomowe studium Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzania gospodarką komunalną. Posiada Dyplom Europejskiego Studium Menadżerów Gospodarki Komunalnej, jak również Certyfikat zarządzania usługami z zakresu gospodarki ­wodnościekowej w samorządzie terytorialnym. W 2019 roku, obronił rozprawę doktorską na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.
Od blisko 40 lat związany jest z branżą wodociągowo-kanalizacyjną w Tarnobrzegu. W 1997 roku, jako Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, dokonał wdrożenia procedur przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego i od tego czasu pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki świadczącej usługi komunalne na terenie miasta Tarnobrzega.
Od 2005 roku, po restrukturyzacji Spółki i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, pełnił jednocześnie funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu”. Od 2010 roku, jest Prezesem Zarządu Tarnobrzeskich Wodociągów oraz Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu z Funduszu Spójności.
Odznaczony przez Prezydenta RP Medalem za Ofiarność i Odwagę (2010) po powodzi i Złotym Medalem za Długoletnia Służbę.
Wybrany Tarnobrzeżaninem Roku 2012 w kategorii „Osobowość roku”.