Autorzy:
Hanna Obarska-Pempkowiak
Małgorzata Gajewska
Ewa Wojciechowska
Arkadiusz Ostojski

Oczyszczalnia w ogrodzie

Poradnik jak zastosować innowacyjne rozwiązanie gospodarki ściekowej i osadowej z wykorzystaniem systemów hydrofitowych

Format książki - wersja cyfrowa (dostęp online)

Na obszarach wiejskich, o zabudowie rozproszonej istnieje duży problem z oczyszczaniem ścieków. Aby sprostać wymaganiom Unii Europejskiej w kwestii ochrony zasobów wodnych, trzeba ten problem jak najszybciej rozwiązać. Jednym z rozwiązań jest oczyszczanie ścieków metodą hydrofitową. W poradniku scharakteryzowano tę metodę, przedstawiając jej rodzaje, wykorzystanie przy odwadnianiu i stabilizacji osadów ściekowych, opisując doświadczenia krajowe i europejskie z eksploatacji obiektów hydrofitowych. Dodatkowo autorzy przedstawili innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej z wykorzystaniem systemów hydrofitowych oraz zamieścili cenne dane na temat wymagań prawnych, kosztach i eksploatacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.

Książka przeznaczona jest dla projektantów hydrofitowych oczyszczalni ścieków oraz ich użytkowników, inwestorów i studentów wydziałów inżynierii środowiska. Mogą z niej również korzystać pracownicy wydziałów ochrony środowiska starostw powiatowych i urzędów gmin.

1. Powstawanie ścieków
2. Problem oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich
3. Polityka UE i Polski w ochronie zasobów wodnych na terenach o zabudowie rozproszonej
4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - charakterystyka oraz problemy w budowie i eksploatacji tych obiektów
5. Charakterystyka hydrofitowej metody unieszkodliwiania ścieków
6. Doświadczenia z eksploatacji obiektów hydrofitowych
6.1. Doświadczenia krajowe
6.2 Doświadczenia zagraniczne
7. Podstawy prawne zagospodarowania osadów ściekowych
8. Odwadnianie i stabilizacja osadów ściekowych w złożach hydrofitowych
9. Zastosowanie biomasy w unieszkodliwianiu osadów ściekowych
10. Innowacyjne rozwiązanie gospodarki ściekowo-osadowej z wykorzystaniem systemów hydrofitowych
11. Wymagania prawne odnośnie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków
12. Koszty budowy i eksploatacji instalacji przydomowych

Autorzy: Hanna Obarska-Pempkowiak, Magdalena Gajewska, Ewa Wojciechowska, Arkadiusz Ostojski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski, prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski

Wydanie: pierwsze

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-60956-33-5

Ilość stron: 144

Wydawca: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Format książki: wersja cyfrowa (dostęp online)

prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak - od 2006 roku jest zatrudniona na  stanowisku profesora zwyczajnego oraz pełni funkcję kierownika Katedry Technologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Jej działalność naukowa związana jest z zagadnieniami wykorzystania chemicznych i biologicznych metod oczyszczania wód i ścieków ze szczególnym uwzględnieniem technologii hydrofitowej. Ponadto zajmuje się procesem samooczyszczania gruntów z substancji organicznej w tym dyfuzją i respiracją tlenu, ochroną wód powierzchniowych, utylizacją osadów ściekowych i rozmieszczeniem metali ciężkich w środowisku. Jest autorką około 250 publikacji naukowych. Była kierownikiem i głównym wykonawcą kilkunastu projektów badawczych KBN i MNiSW oraz projektu badawczego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego dotyczącego innowacyjnych technologii gospodarki osadowo-ściekowej. Doprowadziła do kilkunastu wdrożeń hydrofitowych systemów oczyszczania ścieków. Jest promotorem ponad 100 magisterskich prac dyplomowych, 70 prac inżynierskich i 6 przewodów doktorskich.


dr inż. Magdalena Gajewska - od 2001 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Technologii Wody i Ścieków w Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z: technologiami oczyszczania wody i ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych, gospodarowaniem odpadami,  zastosowaniem metod inżynierii ekologicznej do oczyszczania różnych rodzajów ścieków i ochrony wód powierzchniowych, eutrofizacji i rekultywacji wód powierzchniowych. Jest autorką lub współautorką 90 publikacji naukowych poświeconych wyżej wymiennym zagadnieniom  oraz promotorem ok. 60 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.


dr inż. Ewa Wojciechowska - od 2002 roku zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Sanitarnej, w Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W sferze jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia związane z odwadnianiem i przeróbką osadów ściekowych, oczyszczaniem wody i ścieków, gospodarką ściekową na terenach wiejskich oraz projektowaniem i zastosowaniem oczyszczalni hydrofitowych do usuwania zanieczyszczeń z różnych rodzajów ścieków, w tym odcieków ze składowisk odpadów oraz ścieków opadowych. Jest autorka lub współautorką około 60 publikacji naukowych poświęconych wymienionym zagadnieniom oraz promotorem 57 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.


dr inż. Arkadiusz Ostojski - absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska (obecny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) Politechniki Gdańskiej. Stopień naukowy doktora uzyskany w 2001 roku, od 2002 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania naukowe związane są z utylizacją osadów ściekowych, termicznymi metodami ich przeróbki, technologią oczyszczania ścieków, systemami odprowadzania ścieków. Jest autorem lub współautorem około 40 publikacji, ekspertyz, opinii naukowych poświęconych wyżej wymiennym zagadnieniom.