Autorzy:
Jadwiga Królikowska
Andrzej Królikowski

Wody opadowe

Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie

Format książki - wersja cyfrowa (dostęp online)

Kształtowanie i ochrona zasobów wodnych oraz gospodarowanie wodą jest jednym z najważniejszych strategicznych problemów rozwoju naszego kraju. Problemy ilościowe gospodarki wodnej w Polsce, związane z występowaniem trwałych lub okresowych deficytów, względnie nadmiarów wody, są skutkiem zmienności czasoprzestrzennej opadów atmosferycznych oraz stanu infrastruktury wodno-gospodarczej. Wody opadowe są podstawową częścią zasobów wodnych zapewniających odnawialność zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Wody te powinny być chronione przed zanieczyszczeniem oraz zagospodarowywane i wykorzystywane w miejscu pojawienia się ich, szczególnie na obszarach zurbanizowanych. Zarządzanie wodą pochodzącą z opadów (szczególnie opadu nawalnego) jest jednym z bardziej istotnych czynników warunkujących efektywną gospodarkę wodną na terenach zlewni.

1.    Wstęp
Literatura
2.    Charakterystyka wód deszczowych
2.1.Metody prognozowania ilości wód deszczowych
2.2.Jakość wód deszczowych
2.2.1.Źródła zanieczyszczeń wód deszczowych
2.2.2.Charakterystyka zanieczyszczeń występujących w ściekach opadowych
2.2.3.Czynniki wpływające na charakterystykę jakościową (skład) ścieków deszczowych
Literatura
3.    Zagrożenia wynikające ze spływów deszczowych 
Literatura
4.    Uwarunkowania prawne związane z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi
Literatura
5.    Sposoby odprowadzania wód deszczowych
5.1.Zbiorcza kanalizacja deszczowa
5.2.Naturalne sposoby odprowadzania wód deszczowych
5.2.1.Wprowadzenie
5.2.2.Muldy podłużne
5.2.3.Rowy odwadniające
5.2.4.Zbiorniki odparowujące
5.3.Infiltracja i retencja wód deszczowych
5.3.1.Charakterystyka ogólna
5.3.2.Systemy infiltracji powierzchniowej
5.3.3.Systemy infiltracji z retencją powierzchniową na terenach zielonych
5.3.3.1. Infiltracja wody deszczowej z niecek chłonnych
5.3.3.2. Infiltracja wody deszczowej ze zbiorników chłonnych (infiltracyjno-retencyjnych)
5.3.4.Systemy infiltracji podziemnej
5.3.4.1. Infiltracja podziemna wód deszczowych z wykorzystaniem studni chłonnych
5.3.4.2. Infiltracja podziemna wód deszczowych z wykorzystaniem rigoli
5.3.4.3. Infiltracja podziemna wód deszczowych wraz z retencją
5.3.5.Systemy retencji wód deszczowych
Literatura
6.    Wymiarowanie urządzeń do odprowadzania wód deszczowych
6.1.Sposoby uzyskania i dobór parametrów opadu miarodajnego w zależności od sposobu odprowadzania wód deszczowych i potencjału zagrożenia
6.2.Metody obliczeniowe kanalizacji deszczowej
6.2.1.Metoda granicznych natężeń (MGN)
6.2.2.Metoda stałych natężeń (MSN)
6.2.3.Metoda maksymalnych natężeń (MMN)
6.3. Uwarunkowania pozwalające zastosować naturalne sposoby odprowadzania wód deszczowych
6.4.Metody wymiarowania urządzeń do retencji oraz infiltracji wód deszczowych i jej wielkości
6.4.1.Wymiarowanie rowów odwadniających
6.4.2.Wymiarowanie zbiornika odparowującego
6.4.3.Wymiarowanie urządzeń infiltracji powierzchniowej
6.4.4.Wymiarowanie zbiorników retencyjnych
6.5.Sposoby zabezpieczania urządzeń do sztucznej infiltracji przed kolmatacją
Literatura
7.    Osady powstające w systemach kanalizacji deszczowej
7.1.Charakterystyka ogólna
7.2.Obiekty systemu kanalizacji deszczowej, w których zachodzi proces sedymentacji zawiesin
7.2.1.Wpusty deszczowe uliczne i sieć kanałów
7.2.2.Urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych
7.3.Charakterystyka osadów w świetle dotychczasowych badań
7.3.1.Charakterystyka ilościowa osadów
7.3.2.Właściwości fizyczno-chemiczne osadów ze ścieków opadowych
7.4.Charakterystyka i ocena jakości osadów na podstawie kompleksowych badań przeprowadzonych na terenie Białegostoku
7.4.1.Dane o obiektach wytypowanych do badań
7.4.2.Charakterystyka jakościowa osadów z wpustów ulicznych
7.4.2.1. Właściwości fizyczne osadów
7.4.2.2. Skład fizyczno-chemiczny osadów
7.4.3. Charakterystyka jakościowa osadów z urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych
7.4.3.1. Właściwości fizyczne osadów
7.4.3.2. Skład fizyczno-chemiczny osadów
7.4.4.Ocena jakości osadów z wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających
7.4.5.Charakterystyka mikrobiologiczna i parazytologiczna osadów systemu kanalizacji deszczowej
7.4.5.1. Znaczenie sanitarne oceny wpływu organizmów chorobotwórczych na jakość osadów
7.4.5.2. Procesy biologiczne zachodzące w przewodach kanalizacyjnych
7.4.5.3. Charakterystyka wskaźników mikrobiologicznych i parazytologicznych do oceny stanu sanitarnego osadów
7.4.5.4. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i parazytologiczne w osadach z wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe
7.4.5.5. Ocena sanitarna osadów z wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe
7.5.Problemy eksploatacyjne i sposoby postępowania z osadami pochodzącymi z urządzeń systemu kanalizacji deszczowej
7.5.1.Zarys problemu
7.5.2.Klasyfikacja osadów z urządzeń systemu kanalizacji deszczowej
7.5.3.Oczyszczanie deszczowych wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe
7.5.3.1. Oczyszczanie deszczowych wpustów ulicznych i postępowanie z powstającymi w nich osadami
7.5.3.2. Eksploatacja urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych
Literatura
8.    Zielona infrastruktura w obszarach zurbanizowanych
8.1.Zasadność zielonej infrastruktury w obszarach zurbanizowanych
8.2.Dachy zielone
8.2.1.Charakterystyka ogólna
8.2.2.Funkcje i cele zielonego dachu
8.2.3.Budowa zielonych dachów oraz stawiane im wymagania projektowe
8.3.Ściany zielone (ogrody wertykalne)
8.3.1.Rozwiązania ogrodów wertykalnych oraz stawiane im wymagania projektowe
8.3.2.Przykłady zastosowań ogrodów wertykalnych na świecie i w Polsce
8.4.Podsumowanie
Literatura
9.    Podczyszczanie wód deszczowych
9.1.Metody określania stopnia zanieczyszczenia ścieków deszczowych w zależności od charakterystyki zlewni
9.2.Technologie możliwe do zastosowania w podczyszczaniu wód deszczowych
9.2.1.Informacje wstępne
9.2.2.Sedymentacja
9.2.3.Filtracja
9.2.4.Flotacja
9.2.5.Koalescencja
9.2.6.Rozkład biologiczny w ożywionej strefie gleby
9.3.Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych
9.3.1.Wprowadzenie
9.3.2.Urządzenia do oczyszczania wód we wpustach ulicznych
9.3.3.Koryta filtracyjne z substratem
9.3.4.Filtry gruntowe
9.3.5.Separatory zanieczyszczeń cięższych od wody (osadniki i piaskowniki)
9.3.6.Separatory substancji lżejszych od wody
9.3.7.Pasaże roślinne
9.3.8.Stawy sedymentacyjne 
9.3.9. Hydrofitowe oczyszczanie wód opadowych
9.3.10.Kompaktowe urządzenie zespołowe
9.4.Dobór urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia
9.4.1.Zasady doboru urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych
9.4.2.Wymiarowanie urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych
9.4.2.1. Separatory piasku (piaskowniki)
9.4.2.2. Separatory cieczy lekkich
9.4.2.3. Osadniki wód deszczowych
9.4.2.4. Pasaż roślinny
9.4.2.5. Staw sedymentacyjny
9.4.2.6. Osadnik szlamowy
Literatura
10.    Hydroseparator – przelew burzowy o zakrzywionej koronie
10.1.Przelewy burzowe – źródło zanieczyszczenia wód powierzchniowych
10.2.Historia rozwoju i charakterystyka hydroseparatora
10.3.Badania hydrauliczne na modelu hydroseparatora typu Vortex
Literatura
11.    Formy wykorzystania wód deszczowych
11.1.Wprowadzenie
11.2. Wykorzystywanie wód opadowych do kształtowania i zasilania elementów krajobrazu lokalnego
11.3.Wykorzystywanie wód opadowych do celów rolniczych
11.4.Wykorzystywanie wód opadowych w gospodarstwach domowych
Literatura
Wybrane rysunki w wersji kolorowej

 

Autorzy: dr hab.inż. Jadwiga Królikowska, prof. dr hab.inż. Andrzej Królikowski

Recenzenci: Marek Lebiedowski, Marek Sozański

Wydanie: drugie

Rok wydania: 2019

ISBN: 978-83-60956-59-5

Ilość stron: 392

Wydawca: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Format książki: wersja cyfrowa (dostęp online)

dr hab.inż. Jadwiga Królikowska, adiunkt w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Autorka lub współautorka ok. 50 publikacji (artykułów naukowych i referatów konferencyjnych) oraz 2 monografii naukowych i 2 skryptów dydaktycznych. Kierownik dwóch projektów badawczych centralnie finansowanych. Pełni też funkcję sekretarza Głównej Sekcji Kanalizacji PZiTS.


prof. dr hab.inż. Andrzej Królikowski, profesor zwyczajny w Instytucie Inżynierii Środowiska Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Doktor honoris causa Politechniki Białostockiej. Uznany specjalista z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków. Autor i współautor ok. 200 publikacji (artykułów naukowych i referatów konferencyjnych) oraz 6 podręczników akademickich i monografii naukowych. Członek Komitetu Inżynierii Środowiska oraz Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej P.A.N.