Autorzy:
Adam Bolt
Ewa Burszta-Adamiak
Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Agnieszka Tuszyńska
Ziemowit Suligowski

Kanalizacja

projektowanie, wykonanie, eksploatacja

Format książki - wersja cyfrowa (dostęp online)

Pierwszy na rynku podręcznik akademicki, który w szczegółowy sposób opisuje:

  • Zagadnienia programowania, projektowania, realizacji i eksploatacji kanalizacji w nowych warunkach technicznych i ekonomicznych
  • Nowe warunki planowania zagospodarowania przestrzennego
  • Dezaktualizacja powszechnie akceptowanych standardów projektowania kanalizacji
  • Rozwiązania alternatywne dla tradycyjnych przy zagospodarowaniu ścieków sanitarnych i wód opadowych
  • Konsekwencje zmian warunków hydraulicznych w sieciach
  • Szczególne wymagania nowych warunków materiałowych
  • Problemy dostępności i możliwości wyposażenia eksploatacyjnego

1. Kanalizacja w planach przestrzennego zagospodarowania terenu
1.1. Rys historyczny
1.2. Zmiany poglądów na zasady projektowania kanalizacji
1.3. Wpływ aktów prawnych na rozwój systemów kanalizacyjnych

2. Funkcjonowanie przedsiębiorstw kanalizacyjnych w Polsce
2.1. Zarys historii zmian organizacyjnych
2.2. Zakres podmiotowy
2.3. Rozwój kanalizacji w Polsce
2.4. Zasady finansowania
2.5. Zasady ustalania opłat
2.6. Przykłady opłat za wody opadowe i roztopowe
2.6.1. Doświadczenia polskie
2.6.2. Doświadczenia zagraniczne

3. Sposoby odprowadzania ścieków
3.1. Klasyfikacje systemów kanalizacyjnych
3.2. Kanalizacje dualne
3.3. Podział kanalizacji w zależności od rodzaju odprowadzanych ścieków
3.3.1. Kanalizacja ogólnospławna
3.3.2. Kanalizacja rozdzielcza
3.3.3. Kanalizacja półrozdzielcza
3.4. Podział kanalizacji w zależności od sposobu transportu hydraulicznego ścieków
3.4.1. Kanalizacja grawitacyjna
3.4.2. Kanalizacja podciśnieniowa
3.4.3. Kanalizacja ciśnieniowa
3.5. Alternatywne zagospodarowanie wód opadowych
3.5.1 Cele zastosowania zagospodarowania wód opadowych
3.5.2. Warunki stosowania metod alternatywnych
3.5.3. Przykrycia dachowe
3.5.4. Retencjonowanie wód opadowych w warunkach lokalnych
3.5.5. Konstrukcje dużych zbiorników do retencjonowanie wód opadowych
3.5.6. Urządzenia do retencjonowania i infiltracji wód opadowych
3.6. Zielone dachy
3.6.1. Budowa i funkcjonowanie zielonych dachów
3.6.2. Przykłady realizacji
3.6.3. Zdolności retencyjne zielonych dachów

4. Trasowanie sieci kanalizacyjnej
4.1. Cele trasowania
4.2. Określanie zasięgu oddziaływania systemu
4.3. Trasowanie kanałów w planie
4.4. Pokonywanie przeszkód i unikanie kolizji
4.5. Trasowanie sieci w przekroju

5. Obliczeniowe przepływy ścieków w kanalizacji
5.1. Informacje wstępne
5.2. Ścieki sanitarne
5.3. Wody przypadkowe i infiltracyjne
5.4. Ścieki przemysłowe
5.5. Wody opadowe
5.5.1. Warunki projektowe
5.5.2. Deszcz miarodajny
5.5.3. Metoda stałych natężeń
5.5.4. Metoda natężeń granicznych

6. Obliczenie hydrauliczne
6.1. Informacje ogólne
6.2. Ustalanie granic zlewni
6.3. Wielkość dopływu ścieków
6.4. Podstawy wymiarowania kanałów
6.5. Stosowane przekroje kanałów
6.6. Klasyczna metodyka obliczeń hydraulicznych
6.7. Modelowanie matematyczne

7. Przewody kanalizacyjne
7.1. Funkcje przewodów kanalizacyjnych
7.2. Czynniki wpływające na wybór materiału na rury kanalizacyjne
7.3. Charakterystyczne cechy materiałów stosowanych w kanalizacji
7.3.1. Sztywność obwodowa
7.3.2. Normowe definicje zachowań
7.3.3. Zakres analiz wytrzymałościowych
7.4. Czynniki wpływające na geometrię rurociągów w gruncie
7.4.1. Wpływ zachowań rury na współpracę z podłożem gruntowym
7.4.2. Warunki posadowienia
7.4.3. Przygotowanie podłoża
7.4.4. Obsypka i zasypka rury
7.4.5. Alternatywne wykonanie podłoża gruntowego
7.5. Próby szczelności rurociągów ciśnieniowych
7.5.1. Klasyfikacja ciśnień próbnych zgodnie z normą PN-EN 805
7.5.2. Próba skandynawska
7.5.3. Zasady prowadzenia prób wg TIN
7.5.4. Według normy PN-EN805
7.5.5. Próba szczelności rurociągu grawitacyjnego
7.6. Rozwiązania materiałowe
7.6.1. Materiały tradycyjne
7.6.2. Kamionka
7.6.3. Żeliwo
7.6.4. Beton i żelbet
7.6.5. Stal
7.6.6. Kompozyty
7.6.7. Tworzywa termoplastyczne
7.6.8. Kompozyty wytwarzane na bazie tworzyw
7.7. Awarie kolektorów
7.8. Podsumowanie

8. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych
8.1. Cele elementów uzbrojenia sieci kanalizacyjnych
8.2. Kanalizacyjne studzienki rewizyjne
8.2.1. Znaczenie studzienek rewizyjnych w eksploatacji
8.2.2. Zasady rozmieszczania studzienek rewizyjnych
8.2.3. Rozwiązania konstrukcyjne studzienek rewizyjnych
8.2.4. Materiały stosowane w wykonawstwie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych
8.2.4.1. Konstrukcje murowane
8.2.4.2. Studzienki betonowe i żelbetowe
8.2.5. Studzienki z kompozytów
8.2.6. Studzienki metalowe
8.2.7. Studzienki z tworzyw sztucznych
8.2.8. Cechy studzienki w aspekcie współpracy z podłożem gruntowym
8.2.9. Sztywność obwodowa kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej
8.2.10. Zdolność do pokonania sił wyporu nawodnionego podłoża
8.2.11. Podłoże wokół studzienek z tworzyw sztucznych
8.2.12. Odciążenie studzienki
8.3. Spoczniki
8.4. Studzienki spadowe
8.5. Płuczki kanałowe
8.6. Przewietrzniki
8.7. Syfony
8.8. Przelewy burzowe
8.9. Separatory
8.10. Wpusty deszczowe
8.11. Zbiorniki retencyjne
8.12. Urządzenia do separacji olejów
8.13. Specjalna konstrukcja studzienki rewizyjnej
8.14. Urządzenia do ochrona przed cofką
8.15. Przepompownie ścieków
8.16. Wyloty
8.17. Klasyfikacja urządzeń i obiektów hydrotechnicznych stanowiących wyposażenie infrastruktury drogowej
8.17.1 Urządzenia powierzchniowe do odprowadzania wód opadowych.
8.17.2. Urządzenia podziemne do odprowadzania wód opadowych
8.17.3. Urządzenia do regulacji odpływu deszczowego
8.17.4 Urządzenia do wchłaniania wód opadowych
8.17.5. Przepusty
8.17.6. Stopnie, progi, kaskady, bystrza

9. Aspekty geotechniczne w projektowaniu infrastruktury komunalnej
9.1. Znaczenie badań geotechnicznych na etapie projektowania i realizacji obiektów budowlanych 
9.2. Kategorie geotechniczne i zakres prowadzonych badań 
9.3. Badania parametrów geotechnicznych metodami in situ 
9.4. Projektowanie geotechniczne 
9.5. Programowanie badań 
9.6. Wybór parametrów geotechnicznych 
9.7. Uwagi do cech fizycznych i mechanicznych gruntów 
9.8 Parametry geotechniczne określane w badaniach in situ 
9.9. Wykorzystanie sond geotechnicznych w badaniach środowiskowych 
9.10. Geotechnika metod bezwykopowych 
9.11. Geotechnika dolnych źródeł ciepła 
9.12. Stateczność skarp budowli ziemnej 
9.13. Projektowanie odwodnień wykopów

10. Trendy zmian w technologii budowy kolektorów
10.1. Technologie stosowane w głębokiej kanalizacji
10.2. Technologia upłynniania podłoża wykopu
11. Eksploatacja kanalizacji
11.1. Znaczenie dokumentacji w eksploatacji systemów kanalizacyjnych
11.2. Trudności w samooczyszczaniu się kanałów
11.3. Tradycyjne metody eksploatacji kanalizacji
11.4. Postęp w eksploatacji systemów kanalizacyjnych
11.5. Rekonstrukcje przewodów, technologie bezwykopowe

Autorzy: dr hab. inż Adam Feliks Bolt, prof. PG, dr inż. Ewa Buszta Adamiak, mgr inż. Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz, dr inż. Agnieszka Tuszyńska, prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, 

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski, prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Wydanie: pierwsze

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-60956-32-8

Ilość stron: 638

Wydawca: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Format książki: wersja cyfrowa (dostęp online)


dr hab. inż. Bolt  Adam Feliks prof. PG - nauczyciel akademicki zatrudniony na Politechnice Gdańskiej od 1969 roku, wychowawca wielu pokoleń inżynierów i mgr inż. oraz doktorów budownictwa i inżynierii środowiska.  Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetyków PSG –International Geosyntetics Society, członek PKG i International Society of SMFE, London, członek Sekcji Hydrotechniki KILW PAN. Publikacje ok. 233 pozycji, projekty, ekspertyzy, opinie, opracowania, raporty 260. Współorganizator wielu konferencji naukowych i seminariów naukowo technicznych. Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; członek POIIB; posiada uprawnienia budowlane i geologiczne. Wieloletni  przedstawiciel PKN w CEN TC 189 ds. geosyntetyków w Brukseli, członek  NKP 142  oraz NKP 80 w tym udział w opracowaniach normalizacyjnych z zakresu geoinżynierii i badań oraz projektowania konstrukcji z zastosowaniem tworzyw sztucznych i geosyntetyków. Praktyka naukowo – dydaktyczna, organizacyjna i projektowa, w tym: kierowanie Laboratorium Geotechnicznym PG; orzecznictwo w zakresie budownictwa wodnego, geotechniki i fundamentowania; kierowanie katedrą specjalistyczną w zakresie Budownictwa Wodnego i Morskiego, projektant w  wielu biurach projektów oraz przedsiębiorstwach wykonawczych wieloletni konsultant GDDKiA.  Prowadzi szeroką działalność projektową i wykonwczą w zakresie posadowień obiektów budownictwa wodnego i morskiego, budownictwa sanitarnego i obiektów komunalnych, wdrożeniach nowych technologii wykonawstwa posadowień obiektów i wzmocnienie podłoża, oceny wpływu robót inwestycyjnych na obiekty sąsiednie; oceny przyczyn awarii i stanu technicznego oraz rewitalizacji obiektów inżynierii komunalnej, przebudowy sieci kanalizacyjnych oraz rurociągów morskich, transportu wodnego, geotechniki, zastosowań geosyntetyków, rozwiązywania problemów mechaniki gruntów, mechaniki ciała stałego, modelowania fizycznego i numerycznego współpracy konstrukcji z ośrodkiem gruntowym. Uczestniczył w projektowaniu oraz wykonawstwie  wielkich obiektów np.: budynku Sea Towers w Gdyni, Opery Leśnej w Sopocie, Filharmonii w Gdańsku,  Centrum Haffnera w Sopocie, CH Kwiatkowskiego w Gdyni, Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i wielu innych.

dr inż. Ewa Burszta-Adamiak - adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prowadzi badania nad zagospodarowaniem wód opadowych w terenach zurbanizowanych, w tym nad zdolnościami retencji wodnej dachów zielonych, oraz wykorzystaniem modelowania matematycznego do symulacji pracy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Ma w swoim dorobku ponad 60 prac naukowych, w tym 1 monografię i kilkanaście opublikowanych referatów konferencyjnych. Należy do międzynarodowego stowarzyszenia International Water Association (IWA). W latach 2009-2011 sprawowała funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ). Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych - Oddział we Wrocławiu (SITWM).

mgr inż. Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz - absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.
Autorka i współautorka  kilkudziesięciu artykułów i referatów opublikowanych w czasopismach fachowych.
W pracy zawodowej od ponad dziesięciu lat zajmuje się zrównoważonym zagospodarowaniem wody deszczowej,  oraz promowaniem praktycznych zastosowań alternatywnych rozwiązań dla zarządzania wodami deszczowymi.

dr inż. Agnieszka Tuszyńska -  doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Ukończone studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Stypendystka DAAD (Deutsches Akademischer Austauschdienst). Staż naukowy na Politechnice Monachijskiej (Lehrstuhl und Laboratorien für Wassergüte und Abfallwirtschaft). W latach 2002-2008 pracowała w dwóch zagranicznych firmach projektowo-wykonawczych. Uczestniczka w kilku projektach partnerskich urzędów ds. ochrony środowiska RP i Bawarii w Niemczech oraz 4 międzynarodowych seminariów dla urzędników wyższego szczebla jednostek administracyjnych RP. Autorka kilkudziesięciu publikacji w dziedzinie inżynierii środowiska. Jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Specjalność - inżynieria środowiska.


prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski - absolwent Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej – mgr inż. urządzeń sanitarnych (1971), dr nauk technicznych – Instytut Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej (1971), dr habilitowany nauk technicznych – Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (1992), profesor nauk technicznych (2007). Rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Członek Honorowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, uczestniczy w pracach Komisji Egzaminacyjnej. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu oraz instalacji sanitarnych. Członek Rady Programowej Wiadomości Projektanta Budownictwa (Izba Projektowania Budowlanego) oraz Komitetu Naukowego miesięcznika „Wodociągi – Kanalizacja” (Abrys, Poznań). Redaktor działowy czasopisma „Inżynieria Morska i Geotechnika”, redaktor naukowy wydawnictwa ciągłego „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji Wod. – Kan.” (Verlag Dashofer, Warszawa). Wypromował 4 doktorantów oraz był opiekunem kilkuset prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Autor i współautor szeregu prac książkowych oraz skryptów dla studentów z zakresu wodociągów i kanalizacji, licznych artykułów w czasopismach naukowo – technicznych i technicznych, ekspertyz oraz opinii technicznych i naukowo – technicznych.