Autorzy:
Zbigniew Heidrich
Marek Kalenik
Jolanta Podedworna
Grzegorz Stańko

Sanitacja wsi

Format książki - wersja cyfrowa (dostęp online)

W książce zawarto informacje dotyczące zasad projektowania systemów kanalizacyjnych dla wiejskich jednostek osadniczych. Ujęto takie zagadnienia jak określanie ilości powstających ścieków i zawartych w nich ładunków zanieczyszczeń, a także dane obejmujące wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych i ich wpływu na odbiornik.

Przedstawiono zasady projektowania i przykłady obliczeń dla sieci kanalizacji grawitacyjnej, jak też ciśnieniowej i podciśnieniowej, wskazując jednocześnie na te przypadki kiedy najwłaściwsze jest jedno z tych rozwiązań. Dalsza część książki dotyczy zasad budowy, działania i projektowania przydomowych i zbiorczych oczyszczalni ścieków. Ostatni rozdział książki dotyczy zagadnień związanych z przeróbką i unieszkodliwianiem powstających osadów.

Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów ochrony i kształtowania środowiska uczelni rolniczych oraz dla projektantów zajmujących się zagadnieniem projektowania systemów kanalizacyjnych. Mogą z niej również korzystać pracownicy wydziałów ochrony środowiska Starostw Powiatowych i Urzędów Gmin, jak również pracownicy zajmujący się eksploatacją systemów kanalizacyjnych.

1. Stan wyposażenia wsi w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

2. Ogólne zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu wiejskich jednostek osadniczych

3. Ilość i jakość ścieków
3.1. Rodzaje ścieków
3.2. Ilość ścieków
3.3. Właściwości ścieków
3.4. Skład ścieków
3.5. Przykłady obliczeń

4. Odbiorniki ścieków i wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych
4.1. Rodzaje odbiorników ścieków i ich charakterystyka
4.1.1. Wprowadzenie
4.1.2. Powierzchniowe wody płynące
4.1.3. Wody śródlądowe stojące
4.1.4. Środowisko gruntowe
4.2. Źródła zanieczyszczenia wód
4.3. Odprowadzanie ścieków do wód płynących
4.4. Odprowadzanie ścieków do wód stojących
4.5. Odprowadzanie ścieków do gruntu
4.6. Warunki odprowadzania ścieków do odbiornika
4.7. Wymagany efekt oczyszczania ścieków

5. Procesy stosowane przy oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów ściekowych
5.1. Procesy fizyczne
5.1.1. Cedzenie
5.1.2. Sedymentacja
5.1.3. Flotacja
5.1.4. Koalescencja
5.2. Procesy chemiczne
5.3. Procesy biologiczne
5.4. Procesy stosowane przy unieszkodliwianiu odpadów

6. Systemy zbiorcze odprowadzania ścieków
6.1. Rodzaj systemów i warunki ich stosowania
6.2. Kanalizacja grawitacyjna i grawitacyjno-pompowa
6.2.1. Zasady działania i projektowania
6.2.2. Pompownie sieciowe i zasady ich projektowania
6.2.3. Przykład obliczeniowy
6.3. Kanalizacja ciśnieniowa
6.3.1. Zasady działania i budowy
6.3.2. Zasady projektowania
6.3.3. Pompownie przydomowe
6.3.4. Przykład obliczeniowy
6.4. Kanalizacja podciśnieniowa
6.4.1. Zasady działania i budowy
6.4.2. Zawory opróżniające – konstrukcje ich wady i zalety
6.4.3. Sieć przewodów podciśnieniowych
6.4.4. Stacje próżniowo-tłoczne
6.4.5. Zasady projektowania. Metody i propozycje wyboru metody
6.4.6. Zasady budowy i eksploatacji
6.4.7. Przykład obliczeniowy
6.5. Kanalizacja grawitacyjna małośrednicowa
6.5.1. Przykład obliczeniowy
6.6. Kanalizacja próżniowo-lewarowa

7. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
7.1. Wstęp
7.2. Problematyka oczyszczania ścieków odprowadzanych.z pojedynczych domów i ich małych zgrupowań
7.3. Układy technologiczne oczyszczalni ścieków
7.4. Osadniki gnilne
7.5. Drenaż rozsączający
7.6. Filtry piaskowe
7.7. Studnie chłonne
7.8. Złoża biologiczne
7.9. Urządzenia osadu czynnego
7.10. Hydrofitowe (hydrobotaniczne) oczyszczalnie ścieków

8. Zbiorcze oczyszczalnie ścieków
8.1. Układy technologiczne oczyszczalni ścieków
8.2. Mechaniczne oczyszczanie ścieków
8.2.1. Krata i sita
8.2.2. Piaskowniki
8.2.2.1. Zadania piaskowników i ich rodzaje
8.2.2.2. Piaskowniki o przepływie pionowym
8.2.2.3. Piaskowniki wirowe
8.2.2.4. Ilość piasku i sposoby jego zagospodarowania
8.2.2.5. Zintegrowane usuwanie skratek i piasku
8.2.3. Osadniki wstępne
8.3. Chemiczne oczyszczanie ścieków
8.4. Biologiczne oczyszczanie ścieków
8.4.1. Złoża biologiczne
8.4.1.1. Rodzaje złóż i ich konstrukcja
8.4.1.2. Obliczanie złóż biologicznych zraszanych
8.4.1.3. Obliczanie złóż biologicznych tarczowych
8.4.1.4. Osadniki wtórne
8.4.2. Urządzenia osadu czynnego
8.4.2.1. Układy technologiczne
8.4.2.2. Parametry technologiczne i powiązania między nimi
8.4.2.3. Usuwanie fosforu
8.4.2.4. Mieszanie i napowietrzanie
8.4.2.5. Urządzenia do napowietrzania
8.4.2.6. Osadniki wtórne
8.4.2.7. Sekwencyjne reaktory porcjowe

9. Gospodarka osadowa
9.1. Rodzaje osadów i ich podstawowe właściwości
9.2. Ilości osadów
9.2.1. Osad wstępny
9.2.2. Osad wtórny (biologiczny)
9.2.2.1. Osad wtórny po złożach biologicznych
9.2.2.2. Osad wtórny (nadmierny) po urządzeniach osadu czynnego
9.3. Układy technologiczne przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych
9.4. Zagęszczanie
9.4.1. Cel zagęszczania i rodzaje urządzeń
9.4.2. Zagęszczacze grawitacyjne
9.4.3. Zagęszczacze mechaniczne
9.5. Biologiczna stabilizacja tlenowa
9.5.1. Wprowadzenie
9.5.2. Podstawy procesu
9.5.3. Rodzaje tlenowej stabilizacji osadów
9.5.4. Parametry technologiczne tradycyjnej tlenowej stabilizacji osadu i podstawy projektowania
9.6. Odwadnianie
9.7. Higienizacja

Autorzy: Zbigniew Heidrich, Marek Kalenik, Jolanta Podedworna, Grzegorz Stańko

Recenzenci: Marek Gromniec

Wydanie: pierwsze

Rok wydania: 2008

ISBN: 978-83-60956-04-5

Ilość stron: 374

Wydawca: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Format książki:  wersja cyfrowa (dostęp online)