Autorzy:
Jarosław Chudzicki
Stanisław Sosnowski

Instalacje wodociągowe

projektowanie, wykonanie, eksploatacja

Format książki - wersja cyfrowa (dostęp online)

Książka Instalacje wodociągowe jest skierowana do biur projektów, wykonawców i służb eksploatacyjnych, zawiera najbardziej aktualną wiedzę w oparciu o obowiązujące już w Polsce przepisy UE i służyć będzie również, jako podręcznik do kształcenia przyszłych. W książce omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji wodociągowych w budynkach niskich i wysokich, mieszkalnych i niemieszkalnych. Wykorzystano wiedzę zawartą w normach polskich i europejskich przyjętych do zbioru Polskich Norm; obowiązujące ustawy i rozporządzenia jak i najnowsze publikacje krajowe i zagraniczne. Książka uwzględnia najnowsze zagadnienia z dziedziny instalacji wodociągowych takich jak systemy zdalnego odczytu i rejestracji wodomierzy, zabezpieczenie instalacji przed rozwojem bakterii Legionella, niekonwencjonalne układy podgrzewania wody ciepłej i wiele innych. W publikacji zamieszczono także szereg informacji niezbędnych do prawidłowego projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych.

Kolejne wydanie książki jest odpowiedzią na stale zachodzące zmiany i nowelizacje aktów prawnych oraz konieczność dostosowania norm obowiązujących w Polsce do norm europejskich dotyczących instalacji wodociągowych.

W książce zamieszczono przykłady rozwiązań instalacji wodociągowych wraz ze szczegółowymi obliczeniami. Zamieszczono nowe nomogramy niezbędne w fazach projektowania i eksploatacji instalacji. Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów instalacji wodociągowych oraz dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, Inżynieria Sanitarna i Wodna i Inżynieria Komunalna. Publikacja ta, pierwsza w całości poświęcona wyłącznie instalacjom wodociągowym, stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej dla inżyniera sanitarnego.

1. Wiadomości ogólne

1.1. Podstawy prawne projektowania, wykonania i eksploatacji
1.2. Jednostki miar
1.3. Oznaczenia graficzne na rysunkach

2. Systemy zaopatrzenia odbiorców w wodę
2.1. Definicje i określenia
2.2. Schematy układów wodociągowych i instalacji wewnętrznych

3. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
3.1. Jakość wody wodociągowej
3.2. Dodatkowe uzdatnianie wody u odbiorców

4. Zużycie wody
4.1. Normatywne wielkości zużycia wody
4.2. Struktura i nierównomierność zużycia wody
4.3. Racjonalne zużycie wody
4.3.1. Rozwiązania instalacji wodociągowych wpływające na oszczędzanie wody
4.3.2. Rozwiązania konstrukcyjne baterii czerpalnych wpływające na oszczędzanie wody
4.3.3. Zmniejszenie wielkości wypływu wody
4.3.4. Skrócenie czasu korzystania z baterii
4.3.5. Możliwości dalszego zmniejszania zużycia wody

5. Pomiary zużycia wody (wodomierze)
5.1. Rodzaje wodomierzy
5.2. Dobór wodomierzy
5.3. Lokalizacja zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych
5.4. Rejestracja odczytów wodomierzy
5.4.1. Sposób rejestrowania wskazań wodomierza
5.4.2. Klasyfikacja systemów odczytu i rejestracji wskazań wodomierzy
5.4.3. Przykładowe typy rozwiązań systemów rejestracji i odczytów wodomierzy

6. Materiały i armatura
6.1. Podstawy prawne stosowania materiałów instalacyjnych i armatury w budownictwie
6.2. Określenie średnic i ciśnień
6.3. Instalacje ze stali ocynkowanej
6.4. Instalacje ze stali nierdzewnej
6.5. Instalacje z miedzi
6.6. Instalacje z tworzyw sztucznych
6.7. Klasyfikacja armatury
6.8. Zasady doboru materiałów instalacyjnych

7. Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej
7.1. Źródła i przyczyny wtórnego zanieczyszczenia wody
7.2. Zabezpieczenie wody wodociągowej przed zanieczyszczeniem wtórnym wywołanym przepływem zwrotnym
7.2.1. Wiadomości ogólne
7.2.2. Warunki wystąpienia przepływu zwrotnego
7.2.3. Klasyfikacja płynów zagrażających zdrowiu człowieka
7.2.4. Urządzenia zabezpieczające
7.2.5. Zasady doboru urządzeń zabezpieczających
7.2.6. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne urządzeń zabezpieczających
7.3. Bakterie Legionella w instalacjach wodociągowych
7.3.1. Wprowadzenie
7.3.2. Zabezpieczanie instalacji projektowanych
7.3.3. Zabezpieczenia instalacji istniejących i modernizowanych
7.3.4. Usuwanie i unieszkodliwianie bakterii Legionella
7.3.5. Usprawnianie i eksploatacja instalacji

8. Obliczenia hydrauliczne instalacji wodociągowych
8.1. Obliczenia przewodów wodociągowych
8.2. Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody
8.2.1. Obliczanie przewodów zasilających
8.2.2. Dobór średnic metodą uproszczoną według normy PN-EN 806
8.2.3. Obliczanie przewodów cyrkulacyjnych
8.3. Obliczanie ciśnienia wymaganego dla instalacji

9. Projektowanie instalacji wodociągowych
9.1. Rodzaje budynków
9.2. Instalacje wodociągowe wody zimnej
9.3. Instalacje wodociągowe wody ciepłej
9.3.1 Rodzaje instalacji wody ciepłej
9.3.2. Urządzenia do przygotowania wody ciepłej
9.4. Obliczenia zapotrzebowania na energię do przygotowania wody ciepłej
9.4.1. Klasyfikacja energii do przygotowania wody ciepłej
9.4.2. Temperatura wody zimnej i ciepłej
9.4.3. Tok obliczeń według PN-92/B-1706
9.4.4. Tok obliczeń według normy DIN 4708
9.4.5. Tok obliczeń według świadectwa charakterysytki energetycznej
9.5. Stacja podwyższania ciśnienia wody
9.5.1. Rodzaje pomp stosowanych w instalacjach wodociągowych
9.5.2. Parametry pracy pomp
9.5.3. Sposoby sterowania pracą pomp
9.5.4. Zasady doboru pomp
9.6. Wodne instalacje przeciwpożarowe
9.6.1. Bezpieczeństwo pożarowe
9.6.2. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
9.6.3. Instalacje hydrantowe
9.6.4. Instalacje tryskaczowe i zraszaczowe

10. Wykonanie instalacji
10.1. Dokumentacja projektowa i uzgodnienia
10.2. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
10.3. Warunki techniczne wykonania wewnętrznych instalacji wodociągowych
10.3.1. Wymagania ogólne
10.3.2. Ogólne zasady prowadzenia przewodów
10.3.3. Montaż instalacji z rur stalowych ocynkowanych
10.3.4. Montaż instalacji z rur miedzianych
10.3.5. Montaż instalacji z tworzyw sztucznych
10.3.6. Rozszerzalność liniowa rur
10.3.7. Kompensacja instalacji
10.3.8. Mocowanie przewodów
10.3.9. Zasady montażu armatury i urządzeń wodociągowych
10.3.10. Izolowanie instalacji
10.4. Prefabrykacja instalacji
10.5. Badanie szczelności instalacji
10.6. Odbiór wewnętrznych instalacji wodociągowych

11. Eksploatacja instalacji wodociągowych
11.1. Eksploatator a właściciel instalacji
11.2. Podstawowe zasady użytkowania instalacji wodociągowych
11.3. Analiza stanu technicznego instalacji wodociągowych
11.4. Kontrole okresowe
11.5. Przeglądy robocze instalacji

12. Ujęcia wody na terenie posesji

13. Przykłady obliczeniowe
13.1. Instalacje wodociągowe dla jednego mieszkania
13.2. Instalacje wodociągowe dla budynku mieszkalnego o wysokości 3 kondygnacji
13.3. Instalacje wodociągowe dla budynku mieszkalnego o wysokości 8 kondygnacji
13.4. Instalacja wodociągowa dla domu jednorodzinnego

14. Tablice i nomogramy

Autorzy: dr inż. Jarosław Chudzicki, dr inż. Stanisław Sosnowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki, prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik

Wydanie: trzecie

Rok wydania: 2011

ISBN: 978-83-60956-25-0

Ilość stron: 376

Wydawca: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Format książki: wersja cyfrowa (dostęp online)

dr inż. Jarosław Chudzicki, , absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PW, obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Jest rzeczoznawcą PZiTS i członkiem Komitetu Technicznego nr 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji P olskiego Komitetu Normalizacyjnego. Współpracuje z Komitetem Inżynierii Lądowej i Wodnej w podsekcji Inżynierii Sanitarnej PAN. Autor i współautor prac naukowych, projektów, ekspertyz, publikacji książkowych, artykułów i referatów z dziedziny wodociągów i kanalizacji.

dr inż. Stanisław Sosnowski, , absolwent Politechniki Warszawskiej, w której od 50 lat prowadzi działalność naukową. Jest wykładowcą na Wydziale Inżynierii Środowiska PW. W latach 1994-2005 przewodniczący Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Autor lub współautor publikacji książkowych, skryptów akademickich oraz ok. 60 artykułów i referatów. Od 2006 r. na emeryturze.