Autorzy:
Jarosław Chudzicki
Stanisław Sosnowski

Instalacje kanalizacyjne

projektowanie, wykonanie, eksploatacja

Format książki - wersja cyfrowa (dostęp online)

W książce omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji kanalizacyjnych w budynkach niskich i wysokich, mieszkalnych i niemieszkalnych. Wykorzystano wiedzę zawartą w normach polskich i europejskich, przyjętych do zbioru Polskich Norm, obowiązujące ustawy i rozporządzenia oraz najnowsze publikacje krajowe i zagraniczne. Książka uwzględnia najnowsze zagadnienia z dziedziny instalacji sanitarnych, takie jak instalacje podciśnieniowe i ciśnieniowe, nowe technologie oraz materiały instalacyjne. W publikacji zamieszczono także informacje o materiałach i instalacjach kanalizacyjnych stosowanych do tej pory, które są niezbędne dla eksploatatorów istniejących lub modernizowanych obiektów. Jest to pierwsza polska książka zawierająca szczegółowe omówienie norm europejskich dotyczących instalacji kanalizacyjnych.

W książce zamieszczono:

  • przykłady rozwiązań instalacji kanalizacyjnych wraz ze szczegółowymi obliczeniami
  • nowe nomogramy niezbędne w fazach projektowania i eksploatacji instalacji

 

Publikacja ta w całości poświęcona jest wyłącznie instalacjom kanalizacyjnym, stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej dla inżyniera sanitarnego.

 

1. Wiadomości ogólne
1.1. Podstawy prawne projektowania, wykonania i eksploatacji
1.2. Rodzaje ścieków
1.3. Rodzaje systemów kanalizacyjnych i ich elementy
1.3.1. Kanalizacja grawitacyjna
1.3.2. Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa
1.4. Oznaczenia graficzne na rysunkach

2. Rodzaje budynków i ich wyposażenie sanitarne
2.1. Rodzaje budynków
2.2. Wyposażenie sanitarne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

3. Materiały, urządzenia sanitarne i uzbrojenie instalacji kanalizacyjnych
3.1. Zagadnienia prawne
3.2. Materiały
3.2.1. Kamionka
3.2.2. Żeliwo
3.2.3. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
3.2.4. Polipropylen PP
3.2.5. Polietylen PE
3.3. Urządzenia sanitarne
3.4. Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnych
3.4.1. Studzienki kanalizacyjne
3.4.2. Urządzenia przeciwzalewowe
3.4.3. Wpusty kanalizacyjne
3.4.4. Syfony kanalizacyjne
3.4.5. Zamknięcia przeciwpożarowe pionów kanalizacyjnych
3.4.6. Rury wywiewne
3.4.7. Zawory napowietrzające
3.5. Prefabrykacja ścianek instalacyjnych

4. Obliczenia hydrauliczne przewodów kanalizacyjnych
4.1. Wstęp
4.2. Wzory stosowane dotychczas
4.3. Wzory zalecane w normach europejskich
4.4. Analiza porównawcza wyników otrzymywanych wg wzoru Manninga i Colebrooka-White’a

5. Projektowanie grawitacyjnych instalacji kanalizacyjnych
5.1. Wstęp
5.2. Wymagania ogólne
5.3. Instalacje dla ścieków bytowo-gospodarczych
5.3.1. Systemy instalacji
5.3.2. Układy wentylowania instalacji
5.3.3. Zmienność ciśnienia w pionach i podejściach kanalizacyjnych
5.3.4. Obliczanie natężenia przepływu ścieków
5.3.5. Wymiarowanie instalacji
5.3.5.1. Podejścia kanalizacyjne
5.3.5.2. Piony kanalizacyjne
5.3.5.3. Przewody odpływowe kanalizacji bytowo-gospodarczej i ogólnospławnej
5.4. Instalacje dla ścieków deszczowych
5.4.1. Obliczanie natężenia przepływu ścieków deszczowych
5.4.2 Wymiarowanie instalacji
5.4.2.1. Wstęp
5.4.2.2. Rynny
5.4.2.3. Wyloty z rynien
5.4.2.4. Wpusty i piony spustowe
5.4.2.5. Przewody odpływowe kanalizacji deszczowej
5.5. Przykanaliki dla ścieków bytowo-gospodarczych i deszczowych

6. Projektowanie podciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych
6.1. Instalacje dla ścieków bytowo-gospodarczych
6.1.1. Wiadomości ogólne
6.1.2. Obliczanie natężenia przepływu ścieków
6.1.3. Obliczanie strat ciśnienia w przewodach podciśnieniowych
6.1.4. Wymagania w projektowaniu
6.1.4.1. Automatyczne urządzenia opróżniające
6.1.4.2. Podciśnieniowe miski ustępowe
6.1.4.3. Przewody
6.1.4.4. Stacja podciśnieniowa
6.2. Instalacje dla ścieków deszczowych
6.2.1. Wiadomości ogólne
6.2.2. Obliczanie natężenia przepływu ścieków i wymiarowanie przewodów

7. Projektowanie elementów ciśnieniowych w instalacjach kanalizacyjnych
7.1. Wiadomości ogólne
7.2. Charakterystyka przepompowni ścieków
7.3. Obliczanie elementów instalacji ciśnieniowej
7.3.1. Przepływ obliczeniowy
7.3.2. Obliczenia hydrauliczne przewodów ciśnieniowych
7.3.3. Dobór przepompowni ścieków
7.4. Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

8. Wykonanie instalacji
8.1. Warunki techniczne wykonania instalacji grawitacyjnych
8.1.1. Wstęp
8.1.2. Dobór materiałów
8.1.3. Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych
8.1.4. Prowadzenie przewodów
8.1.5. Montaż przewodów
8.1.6. Badanie szczelności
8.2. Warunki techniczne wykonania instalacji podciśnieniowych
8.2.1. Wstęp
8.2.2. Aspekty energetyczne
8.2.3. Montaż urządzeń i przewodów
8.2.4. Badanie szczelności
8.3. Warunki techniczne wykonania instalacji ciśnieniowych
8.3.1. Wymagania dla przepompowni ścieków
8.3.2. Montaż przewodów ciśnieniowych
8.3.3. Wentylacja przepompowni
8.3.4. Podłączenia elektryczne
8.3.5. Próby ciśnieniowe
8.4. Odbiór instalacji kanalizacyjnych
8.4.1. Zalecenia ogólne
8.4.2. Odbiór instalacji grawitacyjnej
8.4.3. Odbiór instalacji ciśnieniowej

9. Eksploatacja instalacji
9.1. Pojęcia podstawowe
9.2. Podstawy teoretyczne eksploatacji
9.3. Ogólne zasady eksploatacji
9.4. Analiza stanu technicznego
9.5. Przeglądy robocze instalacji
9.6. Analiza stanu technicznego instalacji kanalizacyjnych

10. Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków w obrębie posesji
10.1. Zagadnienia prawne
10.2. Zbiorniki bezodpływowe
10.3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
10.3.1. Wstęp
10.3.2. Osadniki gnilne
10.3.3. Drenaż rozsączający
10.3.4. Złoża filtracyjne
10.3.5. Złoża biologiczne
10.3.6. Urządzenia osadu czynnego
10.3.7. Wytyczne do projektowania oczyszczalni
10.3.8. Wykonanie
10.3.9. Eksploatacja
10.4. Urządzenia do podczyszczania ścieków
10.4.1. Wstęp
10.4.2. Separatory cieczy lekkich
10.4.2.1. Zastosowanie separatorów cieczy lekkich
10.4.2.2. Dobór separatorów
10.4.2.3. Obliczenia dopływu ścieków bytowo-gospodarczych
10.4.2.4. Obliczenia dopływu ścieków z myjni samochodowych
10.4.2.5. Obliczenia dopływu ścieków deszczowych
10.4.2.6. Wymagania dla osadników
10.4.2.7. Wymagania podczas instalowania separatorów
10.4.2.8. Wymagania w eksploatacji
10.4.3. Separatory tłuszczu
10.4.3.1. Wymagania ogólne
10.4.3.2. Zasady doboru
10.4.3.3. Obliczenia wielkości dopływu ścieków w zależności od rodzaju i liczby puntków ich odprowadzania
10.4.3.4. Obliczenia wielkości dopływu ścieków w zależności od rodzaju, wielkości i czasu pracy instalacji kanalizacyjnej
10.4.3.5. Dobór osadnika i pozostałych elementów separatora

11. Przykłady obliczeniowe
11.1. Instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniu sanitarnym
11.2. Instalacja kanalizacyjna dla trzech mieszkań w budynku
11.3. Instalacja kanalizacyjna dla niskiego budynku mieszkalnego
11.4. Instalacja kanalizacyjna dla średniowysokiego budynku mieszkalnego
11.5. Pion kanalizacyjny dla ustępów ogólnodostępnych w budynku biurowym
11.6. Instalacja kanalizacyjna dla budynku jednorodzinnego z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego
11.7. Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Wykaz norm z dziedziny kanalizacji (wg stanu na 31 grudnia 2008 r.)
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
Wewnętrzne systemy kanalizacyjne
Rury, kształtki i połączenia
Urządzenia i armatura odpływowa
Urządzenia sanitarne
Rury i elementy kanalizacyjne
Małe oczyszczalnie ścieków

Autorzy: dr inż. Jarosław Chudzicki, dr inż. Stanisław Sosnowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Bagieński, prof. dr hab. inż. Karol Kuś

Wydanie: trzecie

Rok wydania: 2011

ISBN: 978-83-60956-24-3

Ilość stron: 279

Wydawca: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Format książki: wersja cyfrowa (dostęp online)

Jarosław Chudzicki, dr inż., absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PW, obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Jest rzeczoznawcą PZiTS i członkiem Komitetu Technicznego nr 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji P olskiego Komitetu Normalizacyjnego. Współpracuje z Komitetem Inżynierii Lądowej i Wodnej w podsekcji Inżynierii Sanitarnej PAN. Autor i współautor prac naukowych, projektów, ekspertyz, publikacji książkowych, artykułów i referatów z dziedziny wodociągów i kanalizacji.

Stanisław Sosnowski, dr inż., absolwent Politechniki Warszawskiej, w której od 50 lat prowadzi działalność naukową. Jest wykładowcą na Wydziale Inżynierii Środowiska PW. W latach 1994-2005 przewodniczący Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Autor lub współautor publikacji książkowych, skryptów akademickich oraz ok. 60 artykułów i referatów. Od 2006 r. na emeryturze.