SZKOLENIE ON-LINE

W I połowie 2021 r. dobiega końca okres obowiązywania większości taryf za wodę i ścieki przyjętych w 2018 r. W rezultacie branżę wod-kan czeka druga kampania taryfowa przed Wodami Polskimi. Co istotne, na złożenie większości wniosków taryfowych przypadnie natomiast styczeń i luty 2021 r.

Należy natomiast zauważyć, że szczegółowy tryb zatwierdzania taryf określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ponadto, projekt taryfy powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw wod-kan zapraszamy na szkolenie, podczas którego przedstawimy aktualne wymagania prawne dotyczące procesu taryfowego, a także związane z konstruowaniem projektu taryfy oraz uzasadnienia.

Szkolenie zostanie uzupełnione o praktyczne doświadczenia prelegentów z postępowań taryfowych, a także o dyskusję na żywo.

Organizator: Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Prelegenci: mec Mikołaj Maśliński, mgr Grzegorz Gałabuda, 

Program szkolenia

Wprowadzenie – czy branżę czeka trudny bój? (10:00 – 10:10)

Cześć 1. Kampania taryfowa w 2021 r. mec. Mikołaj Maśliński

Wniosek taryfowy w 2021 r. (10:10 – 11:00)

 • procedura rozpatrywania wniosku taryfowego w 2021 r.
  • jak ustalić termin na złożenie wniosku o nową taryfę?
  • jak liczyć termin na rozpatrzenie wniosku w świetle przepisów oraz orzecznictwa?
  • jakie są skutki nierozpatrzenia wniosku w terminie przez Wody Polskie?
 • elementy wniosku taryfowego (omówienie na przykładowym wniosku)
  • wniosek taryfowy
  • elementy projektu taryfy
  • elementy uzasadnienia
 • uchwała aglomeracyjna i wieloletni plan rozwoju – jaki mają wpływ na taryfę?
 • uchwały ws. dopłat do cen wody i ścieków

Decyzja regulatora i postępowanie odwoławcze (10:50-11:10)

 • potencjalne rozstrzygnięcie regulatora
  • zatwierdzenie taryfy
  • odmowa zatwierdzenia taryfy
  • milcząca akceptacja
  • taryfa tymczasowa
 • procedura odwoławcza i jej skutki na obowiązywanie taryfy 
  • postępowanie przed regulatorem
  • postępowanie sądowe
 • czy będzie można liczyć na skrócenie zatwierdzonej taryfy?

Wezwania z Wód Polskich (11:20 – 11:30)

 • co bywa przedmiotem wezwań z Wód Polskich i czy da się ich uniknąć?

Przerwa (11:30 – 11:40)

Część 2. Ekonomiczne aspekty taryfy – Grzegorz Gałabuda

Taryfowe ceny i stawki opłat (11:40 – 12:50)

 • jak ustalić niezbędne przychody?
  • przykładowe kalkulacje
  • alokacja kosztów (niezbędnych przychodów) na grupy odbiorców
  • współczynniki alokacji
  • prognozowanie sprzedaży i kosztów na 3 lata obowiązywania taryf
  • dopuszczalne konstrukcje taryfowe
 • taryfa jednolita vs niejednolita
 • taryfa jednoczłonowa vs wieloczłonowa (ceny i stawki opłaty abonamentowej)

Załączniki do wniosku taryfowego (12:50 – 13:10)

 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe – podpisane czy nie?
 • wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
 • informacja o ilości zakupionej wody / dostarczonych ścieków (hurtowa sprzedaż)
 • przegląd tabel do wniosku taryfowego

Przerwa techniczna

Sesja pytań i odpowiedzi (13:15 – 14:00)

Odpowiedź na pytania uczestników zadane na czacie.

W trakcie szkolenia oraz dyskusji odpowiedź na najczęściej zadawane pytania:

 • czy stawki cen i opłat mogą być kroczące?
 • czy opłaty podwyższone za ponadnormatywne zrzuty ścieków powinny zostać uregulowane w taryfie?
 • czy potrzebne jest porozumienie międzygminne?
 • jakie informacje powinna zawierać część dotycząca „bilansowania ilościowego i jakościowego wód powierzchniowych i wód podziemnych”?

Koszt udziału w szkoleniu