BEZPŁATNE WEBINARIUM

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków jest zadaniem własnym gminy i między innymi z tego powodu zrealizowano w ubiegłym roku budowę własnej oczyszczalni ścieków w Józefowie. Inwestorem był Urząd Miasta Józefów przy wsparciu technicznym i merytorycznym Hydrosfery Józefów – spółki realizującej zadania gminy w zakresie wodociągów i kanalizacji.  Dziś po roku od rozruchu chcemy pokazać jak niezawodnie działa zastosowana technologia, przekazać i podsumować wyniki eksploatacyjne, ocenić zastosowane rozwiązania pro-ekologiczne oraz ważny aspekt jakim są uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. Chcemy również zaprezentować wszystkie strony biorące udział w procesie inwestycyjnym, począwszy od pomysłu, poprzez wybór miejsca, technologii i urządzeń oraz korzyści dla mieszkańców.

PRELEGENCI: inż. Stanisław Zdanowicz – Prezes Spółki Hydrosfera Józefów, mgr inż. Małgorzata Sielska – Specjalista ds. technologii oczyszczania ścieków w Spółce Hydrosfera Józefów, mgr inż. Beata Wiśniewska – Prezes Wodociągów Białostockich, mgr inż. Wojciech Gębski – Manager Projektu UNISOFT Sp. z o.o., mgr inż. Ludovit Żarnowsky, Biotech Sp. z o.o., mgr inż. Cezary Rokicki – Proffico Sp. z o.o., mgr inż. Anita Halicka – Wilo Polska Sp. z o.o., dr inż. Ewa Witkowska – Hach Lange Sp. z o.o.

ORGANIZATOR: Wydawnictwo Seidel-Przywecki

DZIEŃ I 29.09.2020r

Program spotkania:

 • 10:00 – 10:20 Oczyszczalnia w Józefowie – wirtualny spacer. – inż. Stanisław Zdanowicz, Prezes Hydrosfera Józefów,
 • 10:20 – 11.00 Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Józefowie – oddajemy wodę naturze. – mgr inż Małgorzata Sielska,
  10:20 – 11.00 Specjalista ds. technologii oczyszczania ścieków Hydrosfera Józefów,
  10:20 – 11.00 Efektywność oczyszczania ścieków w technologii BIO-PAK. – dr inż. Ludovit Żarnovsky, Bio-Tech Sp. z o.o.,
 • 11:00 – 11:30 Oczyszczalnia w Józefowie – już wiemy, że było warto. – inż. Stanisław Zdanowicz, Prezes Hydrosfera Józefów,
 • 11:30 – 12:00 Jeden SYSTEM – efekt synergii ERP/GIS w ZSI UNISOFT. – mgr inż. Wojciech Gębski, Manager Projektu,
  11:30 – 12:00 UNISOFT Sp. z o.o.,

DZIEŃ II 30.09.2020r

Program spotkania:

 • 10:00 – 10:30 Perspektywy finansowania gospodarki wodno-ściekowej  w ramach nowej perspektywy unijnej
  10:00 – 10:30 na lata 2021-2027 – mgr inż. Beata Wiśniewska, Prezes Wodociągów Białostockich,
 • 10:30 – 11:00 Co zrobić aby płacić mniej za osady – praktyczne aspekty zagospodarowania osadów.
  10:30 – 11:00 – mgr inż. Cezary Rokicki, Proffico Sp. z o.o.
 • 11:00 – 11:30 Tłocznie ścieków firmy Wilo jako energooszczędne i niezawodne technologie do transportu ścieków.
  10:20 – 11.00 – mgr inż. Anita Halicka, Wilo Polska Sp. z o.o.
 • 11:30 – 12:00 Optymalizacja pracy średniej wielkości oczyszczalni ścieków to przyszłość, a może już teraźniejszość?
  10:20 – 11.00 Studium przypadku Hach RTC na OŚ w Łasku. – dr inż. Ewa Witkowska, Hach Lange Sp. z o.o.,
  10:20 – 11.00 – mgr inż. Mariusz Sowiński, Prezes Zarządu MPWIK Sp. z o.o. w Łasku.