SZKOLENIE ONLINE

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.

Obowiązki wytwórców odpadów, transport i magazynowanie odpadów oraz ewidencja odpadów i sprawozdawczość w BDO

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczął funkcjonować moduł ewidencyjny oraz sprawozdawczy „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (tzw. BDO). Zderzenie rzeczywistości z rejestrem BDO doprowadziło do szeregu praktycznych problemów. Co więcej, pojawienie się systemu BDO doprowadziło do zwiększenia kontroli nad gospodarką odpadami ze strony organów państwa, a w szczególności ze strony Inspekcji Ochrony Środowiska oraz urzędów marszałkowskich.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy na szkolenie, którego celem jest z jednej strony przedstawienie najnowszych zmian prawa, a z drugiej omówienie praktycznych aspektów związanych z gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie wod-kan. Uzupełnieniem części teoretycznej szkolenia będzie część praktyczna, w której prelegent zaprezentuje w systemie wybrane funkcjonalności rejestru BDO.

Organizator: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Prelegenci:

Mikołaj Maśliński, prawnik, właściciel MM Doradztwo Prawne, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. Przeprowadził audytu BDO w kilkudziesięciu firmach oraz na bieżąco pomaga przedsiębiorcą w prowadzeniu ewidencji odpadów. Członek Zespołu ds. Recyklingu i gospodarki odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki. W jego szkoleniach stacjonarnych dot. BDO wzięło udział kilkaset osób. Jest również autorem kompleksowego kursu on-line na temat Ewidencji odpadów w BDO. Autor kanału na YouTube „Prawo dla przedsiębiorców”. Wieloletni autor w czasopismach branżowych takich jak Wodociągi-Kanalizacja, Kierunek WOD-KAN, Forum Eksploatatora. Współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie oraz Gdańską Fundacją Wody.

Agnieszka Lipniacka-Piaskowska – Ekspert wspierający, inżynier ochrony środowiska, posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej – inżynierii ochrony środowiska.  Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami gospodarki odpadami, prawem ochrony środowiska i innymi powiązanymi z tym dziedzinami. W latach 1999-2012 pracowała w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie na stanowisku kierownika Działu Ochrony  Powierzchni Ziemi, zajmowała się nadzorem i kontrolą zakładów i instalacji w zakresie gospodarki odpadami, transgranicznego przemieszczenia odpadów, gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyklingu pojazdów i innymi działaniami wchodzącymi w zakres kompetencji tego działu.

 Od 15 lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Czynnie uczestniczy w procesach legislacyjnych. Członek Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Rzeczniku MŚP.

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie (45 minut)

 • istota gospodarki odpadami na tle nowych i planowanych regulacji
 • omówienie podstawowych pojęć:
  • pojęcie odpadów i rodzaje odpadów
  • gospodarowanie odpadami
  • magazynowanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • wytwórca i posiadacz odpadów
 • wyłączenia od stosowania ustawy o odpadach
 • hierarchia postępowania z odpadami – co to jest i dlaczego jest istotna z punktu widzenia przedsiębiorstwa wod-kan?

Część I. Status prawny przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w świetle ustawy o odpadach i BDO (45 minut)

 • czy przedsiębiorstwo wod-kan jest tylko wytwórcą odpadów?
 • wytwarzanie odpadów – jakich uregulowań formalno-prawnych wymaga
 • sposób kwalifikacji odpadów w świetle katalogu odpadów
 • typowe odpady wytwarzane przez przedsiębiorstwa wod-kan
  • odpady z instalacji i poza instalacyjne
  • komunalne osady ściekowe – omówienie zasad postępowania
  • odpady wytwarzane w związku z usuwaniem awarii lub realizacją inwestycji
  • inne odpady (np. odpady komunalne i odpady biurowe)


Przerwa (15 minut)

Część II. Obowiązki ciążące na wytwórcy odpadów (1,5 h)

 • obowiązki związane z zagospodarowaniem odpadów
  • co można, a czego nie można robić z odpadami?
  • czy możliwe jest przewożenie odpadów między miejscami prowadzenia działalności?
  • jak legalnie transportować odpady?
  • sankcje
 • obowiązki ewidencyjne
  • rodzaje i ilości odpadów zwolnione z obowiązku ewidencyjnego
  • masy odpadów w BDO – skutki dla ewidencji gdy przejmujący wpisze inną masę odrzucając lub nie odrzucając KPO
  • różnice w generowaniu potwierdzenia przez przekazującego a transportującego
  • ewidencjonowanie przekazania komunalnych osadów do rolniczego wykorzystania
  • KOŚ – jak często badać osady, czy codziennie dokonywać wpisów na karcie
  • omówienie wymagań prawnych związanych z prowadzeniem ewidencji
  • sankcje
 • obowiązki sprawozdawcze,
  • rodzaje sprawozdań składanych przez przedsiębiorstwa wod-kan
  • terminy na złożenie sprawozdania
  • kto może przygotować, a kto złożyć sprawozdanie
  • forma sprawozdania
  • sankcje

Przerwa (15 minut)

Część III Sesja pytań z udziałem eksperta  (ok. 1h)

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU WRAZ Z CERTYFIKATEM