Identyfikacja i charakterystyka źródeł odorów w biogazowniach przetwarzających odpady komunalne

W artykule przedstawiono rodzaje źródeł emisji odorów w zakładach zagospodarowania odpadów komunalnych wyposażonych w instalację biogazową. Na przykładzie badań przeprowadzonych w jednym z analizowanych zakładów oraz uzyskanych wyników dokonano charakterystyki zidentyfikowanych źródeł emisji odorów.