Optymalizacja usuwania azotu w wyniku modyfikacji istniejącego układu A2O przy wspomaganiu koagulantem żelazowym PIX 113 i zewnętrznym źródłem węgla KEM CARBO

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na możliwość zwiększenia skuteczności usuwania azotu ogólnego w ciągu głównym w istniejących obiektach poprzez zmianę reżimu technologicznego, polegającą na wprowadzeniu końcowej denitryfikacji wspomaganej zewnętrznym źródłem węgla oraz koagulantem żelazowym.

Oczyszczanie ścieków

Wdrożenie systemu sterowania napowietrzaniem od azotu amonowego z modułem optymalizującym ilość dostarczanego powietrza w oczyszczalni ścieków PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. w 2017/2018 r.

Najistotniejszym procesem technologicznym biologicznego oczyszczania ścieków jest dostarczenie do bioreaktora wymaganej ilości powietrza (tlenu) niezbędnego do prawidłowego rozwoju bakterii, które zaspakajając swoje potrzeby życiowe rozkładają materię organiczną w ściekach.