Definicje

 1. Webinar –to rodzaj seminarium czy też prezentacji odbywającej się za pośrednictwem sieci internetowej. Przedstawienie tematu odbywa się dzięki technologii umożliwiającej transmisję na żywo i interakcję z odbiorcami.
 2. Platforma – strona internetowa http://www.seidel-przywecki.eu/webinary/ służąca do rejestracji Uczestników i informacji o webinariach.
 3. Aplikacja ClickMeeting –platforma przy użyciu której prowadzone są webinary.
 4. Organizator webinariów – Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., ul. Olchowa 67 B, 
  05-509 Józefosław, z
  arejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  nr KRS: 0000140484, NIP: 8512473094, numer telefonu: 22 8773188, adres poczty elektronicznej: wydawnictwo@seidel-przywecki.pl,
 5. Uczestnik – to każda osoba fizyczna, która bierze udział w webinariach
 6. Zgłoszenie/ Rejestracja – to działania podjęte przez uczestnika w celu wzięcia udziału w webinarium, polegające na dobrowolnym wypełnieniu formularza na stronie Platformy.

Postanowienia ogólne

 1. Organizator oświadcza, że Webinaria przygotowywane są z najwyższą starannością, dba aby były pozbawione jakichkolwiek wad prawnych i prowadzone przez specjalistów.
 2. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Webinaru. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu Organizator może zablokować dostęp do Webinaru.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania webinaru w przypadku zdarzeń losowych oraz z powodów niezależnych od Organizatora.

Proces zgłoszenia

Rejestracji dokonuje się poprzez formularz rejestracyjny dostępny każdorazowo po wejściu w dany temat webinarium, na stronie internetowej Platformy. Organizator kilka dni przed webinarem przesyła do uczestnika link z przekierowaniem do rejestracji w aplikacji Clickmeeting. Uczestnik loguje się do aplikacji.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych jest WYDAWNICTWO “SEIDEL-PRZYWECKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Olchowa 67B, 05-509 Józefosław.
 2. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy zwrócić się korespondencyjnie na adres rodo@seidel-przywecki.pl .
 3. Polityka prywatności dostępna jest dla  w zakładce „polityka prywatności”.

Zobowiązania Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
 2. działania w sposób nie naruszający praw innych Uczestników,
 3. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z dostępu w aplikacji ClickMeeting,

Wymagania techniczne dotyczące Webinarów

Każdy Uczestnik, który chce wziąć udział w webinarium musi posiadać komputer/ laptop lub tablet z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową.

Płatności

 1. Uczestnik rejestrując swój udział w płatnym webinarium zobowiązuje się do podania prawdziwych danych do wystawienia faktury Vat oraz zobowiązuje się dokonania płatności zgodnie z datą obowiązującą na fakturze.
 2. Faktura za udział zostanie wystawiona i wysłana drogą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji.

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w odpłatnym webinarium najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinaru. O rezygnacji należy powiadomić Organizatora drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: wydawnictwo@seidel-przywecki.pl. W przypadku braku informacji o rezygnacji we wskazanym terminie, Organizator obciąży Uczestnika kosztami uczestnictwa.
 2. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w bezpłatnym webinarium w każdej chwili bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Webinarium.
 2. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje,  nie zostaną dopuszczone do Webinarium.
 3. Wysyłając formularz rejestracyjny Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Webinarów zawarte w niniejszym Regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2020r.