Wdrażanie nowej dyrektywy w sprawie wody pitnej

DWD wprowadza obowiązek zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zgodnie z zaleceniami WHO i w oparciu o normę EN-15975 „Security of drinking water supply – Guidelines for risk and crisis management”, Part 2 „Risk management”

Raport dotyczący aktualizacji cyfrowych miast

Wiele wydarzyło się przez ten rok. Pandemia COVID przyniosła ze sobą nową normalność, ale w wielu aspektach miasta już wcześniej mierzyły się z licznymi kryzysami na licznych frontach i musiały dostosowywać się do koniecznych zmian.

Ładunek organiczny pod kontrolą – pomiary ChZT

W ostatnich latach monitoring ładunku organicznego nabrał dużego znaczenia w aspekcie codziennego funkcjonowania komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków. Mimo rozbudowanej analizy laboratoryjnej, efektywny i pewny pomiar tego parametru poprzez urządzenia quasi-online jest bardzo poszukiwany. Firma Endress+Hauser proponuje do tego zadania nowoczesny analizator Liquiline System CA80COD.

Zalecenia metodyczne do obliczeń projektowych kanalizacji rozdzielczej

Znaczna część wybudowanych po II wojnie światowej w Polsce rozdzielczych systemów kanalizacyjnych zwymiarowana została nieodpowiednimi obecnie metodami, co powoduje, że mogą one nie spełniać współczesnych, europejskich standardów, odnośnie dopuszczalnych częstości wylewów z kanałów, prowadzących do podtopień terenów i obiektów.

Rodzaje pomp vs rodzaj branży

Branża budowlana, a zatem nowopowstające osiedla, biurowce, budynki komercyjne, szpitale, resory wakacyjne etc., potrzebują złożonych rozwiązań pompowych, aby działać sprawnie. Zarządzający obiektem, już na etapie projektu, powinni zweryfikować istniejące rozwiązania, by na etapie budowy móc wdrożyć systemy pompowe.

Pełna obsługa w miejscu instalacji

Czas jest dzisiaj jednym z decydujących czynników ekonomicznych. Klienci oczekują krótkich terminów realizacji, podczas gdy globalna konkurencja wprowadza na rynki w sposób ciągły nowe produkty. Dla produkcji oznacza to, że procesy muszą być przeprowadzane możliwie bez zakłóceń, a czas potrzebny na remont lub konserwację urządzeń powinien być możliwie krótki.

Złoża filtracyjne w technologii uzdatniania wody cz II

W artykule zostały omówione wybrane zagadnienia związane z produkcją złóż, ich doborem, z położeniem nacisku na najczęściej wykorzystywane złoża, które nazwano roboczo: „materiałami początkowo nieaktywnymi chemicznie i biologicznie”.