Efektywna pomoc w pomiarach jakości i analizie wody

Ciągle zaostrzane wymogi prawne dotyczące kontroli jakości wody oraz nasilający się problem ograniczania jej światowych zasobów sprawiają, że kontrolowanie jakości wody oraz jej parametrów granicznych to zwykła konieczność. Coraz częściej podmioty odpowiedzialne za przeprowadzanie tego typu pomiarów muszą wywiązywać się ze swoich zadań, mając do dyspozycji minimalne zasoby pracownicze oraz ograniczony budżet.

Zmiany własności mechanicznych siatki studniarskiej wykonanej z poliamidu (PA) w czasie eksploatacji studni wodociągowych i renowacji chemicznych

  Wszystkie studnie (nawet te nieeksploatowane) z czasem ulegają szybszemu lub powolniejszemu zużyciu. Zależy to od warunków hydrogeologicznych, konstrukcji studni, sposobu eksploatacji itp. Procesy starzenia powodują efekt kolmatacji (zapychania, ang. clogging) obserwowany jako spadek wydajności otworu, konieczność obniżania zawieszenia lub wymiany pompy na większą i rosnące koszty energii elektrycznej. Przyczyną są osady, podobne do tych…