Biologiczne usuwanie fosforu

Podstawowy ładunek fosforu w ściekach bytowo-gospodarczych stanowią polifosforany, z uwagi na ich duże stężenie w proszkach do prania i detergentach.

Zastosowanie aeratorów strumienicowych w sekwencyjnych reaktorach porcjowych

Napowietrzanie w procesie oczyszczania ścieków z zastosowaniem osadu czynnego jest bardzo istotne w procesie nitryfikacji oraz częściowo usuwania związków węgla organicznego. Wyboru można dokonać pomiędzy urządzeniami do napowietrzania powierzchniowego, urządzeniami do napowietrzania sprężonym powietrzem lub napowietrzania wgłębnego z mieszaniem mechanicznym.

Oczyszczalnia ścieków Łęg w Połańcu

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łęgu znajdująca się na terenie gminy Połaniec, otworzyła nowe możliwości dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu. Dzięki tej inwestycji dziś produkowany jest tam nawóz 'Agro-Łęg”.

Ciągły monitoring jakości wody w Planie Bezpieczeństwa Wodnego

Kontrola jakości wody podawanej do sieci wodociągowej, to dla eksploatatorów stacji uzdatniania kluczowy moment w Planie Bezpieczeństwa Wodnego (PBW). Stały monitoring efektów uzdatniania pozwala potwierdzić poprawną pracę zakładu, ale również lepiej zrozumieć zachodzące na stacji procesy.

Zmodyfikowana trójparametryczna metoda oceny dyspersji zaopatrzenia w wodę w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Liczba podsystemów dostawy wody oraz ich udział w całości dostawy wody do SZZW daje możliwość obliczenia bezwymiarowego wskaźnika Pielou. W analogiczny sposób można określić wskaźniki dyspersji dla sieciowych zbiorników wodociągowych (znając liczbę i objętości zbiorników) oraz dla rurociągów tłocznych z pompowni II stopnia (znając liczbę rurociągów i ich powierzchnie przekroju poprzecznego). W pracy przedstawiono obliczenia…

POLECO z rozbudowaną ofertą OZE

Kompleksowa oferta rozwiązań dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, prezentowana podczas targów POLECO, zostanie powiększona o ofertę odnawialnych źródeł energii. Targi GREENPOWER i POLECO odbędą się w tym samym terminie – 21-23.10.2020.

Oczyszczanie wód opadowych

Stosowanie rozwiązań w kwestii zagospodarowania spływów opadowych jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i skutkuje w dużej mierze zwiększeniem stopnia obiegu wody w środowisku w naturalnym trybie