Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Nasza oferta skierowana jest od specjalistów z zakresu gospodarki wodnej, zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. W obszarze naszych zainteresowań wszystko to, co ma wpływ na dostępność wody pitnej dobrej jakości dla każdego człowieka. Organizujemy konferencje i seminaria techniczne oraz naukowe, wydajemy podręczniki i monografie specjalistyczne, a także dwa dwumiesięczniki branżowe: Forum Eksploatatora i Technologię Wody.

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

Książki techniczne dostępne online!

Długo pracowaliśmy nad tym aby zdigitalizować zasoby Wydawnictwa. Teraz już możemy zaprosić Państwa do nowej platformy dla czytelników książek technicznych.

Złoża filtracyjne w technologii uzdatniania wody

Złoże filtracyjne jest jednym z istotniejszych elementów technicznych układu uzdatniania wody. Sam proces filtracji nie jest jeszcze do końca poznany i zbadany, stanowi jednocześnie składową wielu procesów zachodzących w obrębie materiału filtracyjnego, decydujących o jego efektywności technologicznej.

Energochłonność miejskich oczyszczalni ścieków według amerykańskich danych literaturowych

Dotychczasowe rozważania, dotyczące energochłonności miejskich oczyszczalni ścieków, bazują na rzeczywistych danych uzyskiwanych z pracujących obiektów.

VII Konferencja „Woda. Ścieki. Osady.”

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie serdecznie zaprasza do udziału w VII Konferencji WODA ŚCIEKI OSADY.

Rok pełen wyzwań

Mijający rok to okres bezprecedensowy dla gospodarki i także nas wszystkich. Wybuch pandemii wpłynął w mniejszym lub większym stopniu na każdą dziedzinę życia. Nie inaczej było w przypadku segmentów rynku , w których działa Xylem.

Wykorzystanie modeli hydraulicznych do weryfikacji wydajności projektowych układu studni głębinowych

Projektowanie systemów wodociągowych wymaga przeprowadzenia znacznej liczby skomplikowanych obliczeń numerycznych, stąd przez wiele lat opierało się na uproszczonych założeniach, zmniejszających pracochłonność projektu.

Korozja betonu w obiektach gospodarki ściekowej

Przyczyny korozji betonu mogą być różne. Przeważnie następuje ona pod wpływem czynników zewnętrznych, działających w sposób chemiczny, fizyczny lub biologiczny, czasem przy współudziale wpływów mechanicznych.

Celuloza w osadzie ściekowym

Celuloza występuję w osadach ściekowych w znacznych ilościach. Optymalizacja rozkładu celulozy powinna wpłynąć na wzrost produkcji biogazu oraz zmniejszenie ilości powstających osadów ściekowych.

Uwarunkowania prawne i technologiczne dla procesu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów kuchennych wraz z osadami ściekowymi

Odpady kuchenne mogą być przekształcane biologicznie w procesach recyklingu organicznego (R3), tj. poprzez kompostowanie czy fermentację metanową. Z uwagi na wysoką zawartość frakcji organicznej, odpady kuchenne uznawane są za pożądany ko-substytut do współfermentacji z osadami ściekowymi.

Analiza wybranych metod oceny energetycznej systemów zaopatrzenia w wodę

Przemiany energii towarzyszą wszystkim procesom zachodzącym w systemie zaopatrzenia w wodę. W praktyce najczęściej w ocenie energetycznej układu analizuje się przemiany energii elektrycznej w energię kinetyczną i potencjalną w pompach.