Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Nasza oferta skierowana jest od specjalistów z zakresu gospodarki wodnej, zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. W obszarze naszych zainteresowań wszystko to, co ma wpływ na dostępność wody pitnej dobrej jakości dla każdego człowieka. Organizujemy konferencje i seminaria techniczne oraz naukowe, wydajemy podręczniki i monografie specjalistyczne, a także dwa dwumiesięczniki branżowe: Forum Eksploatatora i Technologię Wody.

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

Odkrycie i rozwój metody osadu czynnego do oczyszczania ścieków – 105 rocznica

W 1914 roku, metodę osadu czynnego przebadano w oczyszczalni ścieków Davyhulme, w pełnej skali technicznej, jako proces o ciągłym przepływie z osadnikami wtórnymi oraz w skali pilotowej jako proces sekwencyjny porcjowy, znany obecnie pod nazwą SBR.

Oczyszczanie wód opadowych

Stosowanie rozwiązań w kwestii zagospodarowania spływów opadowych jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i skutkuje w dużej mierze zwiększeniem stopnia obiegu wody w środowisku w naturalnym trybie

Wodociągi Chrzanowskie korzystają z nowoczesnych narzędzi informatycznych

Komputeryzacja i nowe technologie stały się stałym elementem współczesnego świata. Nowoczesne narzędzia informatyczne stanowią również ważne narzędzia codziennej pracy w Wodociągach Chrzanowskich.

Dozowanie kofermentów agregatami PreMix i CC-Mix

Niemiecka firma Vogelsang GmbH jest znanym i cenionym producentem specjalistycznych urządzeń stosowanych z powodzeniem od wielu lat w biogazowniach.

Usuwanie niejonowego surfaktantu z wód ściekowych z wykorzystaniem synergicznego działania metod zaawansowanego utleniania

Efektywności działania wybranych metod zaawansowanego utleniania w kierunku rozkładu niejonowego związku powierzchniowo czynnego stosowanego powszechnie w gospodarstwach domowych i przemyśle (Triton X-100)

Analiza ryzyka bezpieczeństwa zdrowotnego dla ustanowienia strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej

Jak wynika z art. 133 ust. 4 Prawa wodnego, właściciel ujęcia jest obowiązany przekazać analizę wraz oceną ryzyka do właściwego wojewody, który uzgadnia ją z Wodami Polskimi.

Ocena skuteczności pracy oczyszczalni ścieków w Ostrowach

W 2004 roku, gdy Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej, jednym z wielu zobowiązań jakie miała do spełnienia było poprawienie na terenie kraju gospodarki wodno-ściekowej, tj. odbierania, oczyszczania i sposobu odprowadzania ścieków oczyszczonych do odbiornika do poziomu jaki obowiązuje w innych krajach członkowskich.

Czy dostępna technologia poradzi sobie z odzyskiem wody ze ścieków w obliczu nowego rozporządzenia UE?

Ponowne wykorzystanie wody jest niezbędnym elementem zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w celu zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów przemysłowych, rolniczych, komercyjnych i mieszkaniowych.

Siarkowodór w instalacji wodociągowej – część II. Studium przypadku dla wybranego gospodarstwa jednorodzinnego w Wielkopolsce, w gminie Pobiedziska.

Większość danych na temat zatruć i przypadków śmierci spowodowanych siarkowodorem pochodzi z badań epidemiologicznych ekspozycji zawodowej. OSHA określiła obszary i warunki zwiększające ryzyko narażenia pracownika na nadmierne stężenie siarkowodoru.

Specjalistyczna zaprawa mineralna REBET A doskonały środek do napraw obiektów hydrotechnicznych

W artykule przedstawiono wyniki badań i parametry specjalistycznej zaprawy mineralnej REBET A ze szczególnym wskazaniem jej do naprawy obiektów hydrotechnicznych.