Modelowanie zarządzania ciśnieniem w obniżaniu strat wody

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem ciśnieniem w systemach wodociągowych. Przede wszystkim skupiono się na przedstawieniu korzyści wynikających z zarządzania ciśnieniem w perspektywie możliwości obniżania strat wody oraz na wpływie zmian ciśnienia na wielkość strat rzeczywistych wody. Dalsza część artykułu przedstawia możliwości modelowania ciśnienia w sieci wodociągowej. Opisano możliwości modelowania ciśnienia w obszarach zarządzania…

Rys. 1. Widok Stacji Uzdatniania Wody o maksymalnej wydajności 150 000 m3/d [www.ptbnickel.pl]

Usuwanie związków organicznych podczas filtracji wody przez złoża biologicznie aktywnych filtrów węglowych – badania w skali technicznej

Rosnące wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz nieustannie malejące zasoby wysokiej jakości wód naturalnych powodują konieczność ujmowania i uzdatniania wód zanieczyszczonych przez wiele substancji, w tym związki organiczne.

Innowacyjny wymiar przenośnego systemu pomiarowego

Dzięki 30-letniemu doświadczeniu w dziedzinie badań i rozwoju, bezkompromisowej jakości i najwyższym standardom, nasz zespół wysokowykwalifikowanych inżynierów opracowuje wszystkie produkty zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami klienta, zapewniając optymalną wydajność i niezawodność przy konkurencyjnych kosztach.

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/16/17/14/tube-770132_960_720.jpg

Zmodyfikowana trójparametryczna metoda oceny dyspersji zaopatrzenia w wodę w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Liczba podsystemów dostawy wody oraz ich udział w całości dostawy wody do SZZW daje możliwość obliczenia bezwymiarowego wskaźnika Pielou. W analogiczny sposób można określić wskaźniki dyspersji dla sieciowych zbiorników wodociągowych (znając liczbę i objętości zbiorników) oraz dla rurociągów tłocznych z pompowni II stopnia (znając liczbę rurociągów i ich powierzchnie przekroju poprzecznego). W pracy przedstawiono obliczenia…

Monitoring wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Ciężkowicach koło Polskiej Cerekwi

Monitoring wód podziemnych jest częstym narzędziem stosowanym dla dostarczenia aktualnych informacji o składzie chemicznym i jakości wody, o ilości zasobów wodnych dostępnych do gospodarczego wykorzystania, a także pomocnym w określeniu stanu komponentów środowiska bezpośrednio zależnych od stanu wód podziemnych.