Wielkość cząstek wodorotlenku żelaza powstającego w procesie koagulacji koagulantami żelazowymi

Celem pracy było wykorzystanie granulometru laserowego do pomiaru wielkości cząstek powstających w procesie koagulacji z zastosowaniem koagulantów żelazowych w wodzie niezawierającej znacznych ilości substancji organicznych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem wody wodociągowej pochodzącej z ujęć podziemnych.

Rys. 1. Widok Stacji Uzdatniania Wody o maksymalnej wydajności 150 000 m3/d [www.ptbnickel.pl]

Usuwanie związków organicznych podczas filtracji wody przez złoża biologicznie aktywnych filtrów węglowych – badania w skali technicznej

Rosnące wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz nieustannie malejące zasoby wysokiej jakości wód naturalnych powodują konieczność ujmowania i uzdatniania wód zanieczyszczonych przez wiele substancji, w tym związki organiczne.

Zastosowanie mobilnego systemu płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej i jego wpływ na bezpieczeństwo dostaw wody

Ozon, jako jeden z najsilniejszych utleniaczy, jest powszechnie wykorzystywany w wysokoefektywnych procesach uzdatniania wody. W artykule przedstawiono efekty zastosowania ozonu do miejscowej eliminacji mikroorganizmów z sieci wodociągowej, poprzez stosowanie mobilnych urządzeń do ozonowania.