Zmiany w Prawie wodnym wprowadzone w ustawie z 17 listopada 2021 r.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2368), ogłoszona 21 grudnia 2021 r., wprowadziła zmiany w Prawie wodnym, które krótko wyliczamy poniżej. Art. 3. W ustawie…

Modelowanie zarządzania ciśnieniem w obniżaniu strat wody

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem ciśnieniem w systemach wodociągowych. Przede wszystkim skupiono się na przedstawieniu korzyści wynikających z zarządzania ciśnieniem w perspektywie możliwości obniżania strat wody oraz na wpływie zmian ciśnienia na wielkość strat rzeczywistych wody. Dalsza część artykułu przedstawia możliwości modelowania ciśnienia w sieci wodociągowej. Opisano możliwości modelowania ciśnienia w obszarach zarządzania…

Wielkość cząstek wodorotlenku żelaza powstającego w procesie koagulacji koagulantami żelazowymi

Celem pracy było wykorzystanie granulometru laserowego do pomiaru wielkości cząstek powstających w procesie koagulacji z zastosowaniem koagulantów żelazowych w wodzie niezawierającej znacznych ilości substancji organicznych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem wody wodociągowej pochodzącej z ujęć podziemnych.

Rys. 1. Widok Stacji Uzdatniania Wody o maksymalnej wydajności 150 000 m3/d [www.ptbnickel.pl]

Usuwanie związków organicznych podczas filtracji wody przez złoża biologicznie aktywnych filtrów węglowych – badania w skali technicznej

Rosnące wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz nieustannie malejące zasoby wysokiej jakości wód naturalnych powodują konieczność ujmowania i uzdatniania wód zanieczyszczonych przez wiele substancji, w tym związki organiczne.