Rys. 1. Widok Stacji Uzdatniania Wody o maksymalnej wydajności 150 000 m3/d [www.ptbnickel.pl]

Usuwanie związków organicznych podczas filtracji wody przez złoża biologicznie aktywnych filtrów węglowych – badania w skali technicznej

Rosnące wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz nieustannie malejące zasoby wysokiej jakości wód naturalnych powodują konieczność ujmowania i uzdatniania wód zanieczyszczonych przez wiele substancji, w tym związki organiczne.