Wielkość cząstek wodorotlenku żelaza powstającego w procesie koagulacji koagulantami żelazowymi

Celem pracy było wykorzystanie granulometru laserowego do pomiaru wielkości cząstek powstających w procesie koagulacji z zastosowaniem koagulantów żelazowych w wodzie niezawierającej znacznych ilości substancji organicznych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem wody wodociągowej pochodzącej z ujęć podziemnych.

Ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków „Ruptawa” w Jastrzębiu-Zdroju

W artykule przedstawiono ocenę pracy oczyszczalni ścieków ,,Ruptawa” w Jastrzębiu-Zdroju pod kątem efektywności oczyszczania ścieków. Na podstawie udostępnionych wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych, została określona skuteczność zmniejszania wybranych zanieczyszczeń zawartych w ściekach.