Zastosowanie mobilnego systemu płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej i jego wpływ na bezpieczeństwo dostaw wody

Ozon, jako jeden z najsilniejszych utleniaczy, jest powszechnie wykorzystywany w wysokoefektywnych procesach uzdatniania wody. W artykule przedstawiono efekty zastosowania ozonu do miejscowej eliminacji mikroorganizmów z sieci wodociągowej, poprzez stosowanie mobilnych urządzeń do ozonowania.

Optymalizacja usuwania azotu w wyniku modyfikacji istniejącego układu A2O przy wspomaganiu koagulantem żelazowym PIX 113 i zewnętrznym źródłem węgla KEM CARBO

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na możliwość zwiększenia skuteczności usuwania azotu ogólnego w ciągu głównym w istniejących obiektach poprzez zmianę reżimu technologicznego, polegającą na wprowadzeniu końcowej denitryfikacji wspomaganej zewnętrznym źródłem węgla oraz koagulantem żelazowym.

Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego

Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu zasobów wodnych i tendencji zmian w zużyciu wody na świecie i w Polsce oraz analiza sposobów i skutków oszczędzania wody w wybranych krajach. Polska coraz mocniej odczuwa niedobór wody i dlatego niezbędna jest nowa polityka w zakresie gospodarki wodnej, aby zapobiegać zjawisku narastania suszy, a także stymulować dostosowanie się przedsiębiorstw do skutków zmian klimatycznych.

Identyfikacja i charakterystyka źródeł odorów w biogazowniach przetwarzających odpady komunalne

W artykule przedstawiono rodzaje źródeł emisji odorów w zakładach zagospodarowania odpadów komunalnych wyposażonych w instalację biogazową. Na przykładzie badań przeprowadzonych w jednym z analizowanych zakładów oraz uzyskanych wyników dokonano charakterystyki zidentyfikowanych źródeł emisji odorów.