Zastosowanie aeratorów strumienicowych w sekwencyjnych reaktorach porcjowych

Napowietrzanie w procesie oczyszczania ścieków z zastosowaniem osadu czynnego jest bardzo istotne w procesie nitryfikacji oraz częściowo usuwania związków węgla organicznego. Wyboru można dokonać pomiędzy urządzeniami do napowietrzania powierzchniowego, urządzeniami do napowietrzania sprężonym powietrzem lub napowietrzania wgłębnego z mieszaniem mechanicznym.

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/16/17/14/tube-770132_960_720.jpg

Zmodyfikowana trójparametryczna metoda oceny dyspersji zaopatrzenia w wodę w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Liczba podsystemów dostawy wody oraz ich udział w całości dostawy wody do SZZW daje możliwość obliczenia bezwymiarowego wskaźnika Pielou. W analogiczny sposób można określić wskaźniki dyspersji dla sieciowych zbiorników wodociągowych (znając liczbę i objętości zbiorników) oraz dla rurociągów tłocznych z pompowni II stopnia (znając liczbę rurociągów i ich powierzchnie przekroju poprzecznego). W pracy przedstawiono obliczenia…

Monitoring wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Ciężkowicach koło Polskiej Cerekwi

Monitoring wód podziemnych jest częstym narzędziem stosowanym dla dostarczenia aktualnych informacji o składzie chemicznym i jakości wody, o ilości zasobów wodnych dostępnych do gospodarczego wykorzystania, a także pomocnym w określeniu stanu komponentów środowiska bezpośrednio zależnych od stanu wód podziemnych.